• Vendimet dhe Fetvatë e publikuara nga Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime

  Synim i këtij këshilli është përpjekja e unifikimit të qëndrimeve përkitazi me çështjet fetare (fetva) në këto vende, normalisht në bazë të mundësive, si dhe eliminimi i kundërthënieve dhe luftës ideore rreth këtyre çështjeve, nëse ekziston një mundësi e këtillë.

 • Fetvatë e të Derguarit alejhi selam

  Këto janë fetvatë e të Dërguarit Muhamed a.s., lidhur me çështje sheriatike – juridike. Pejgamberi a.s. është përgjigjur në shumë pyetje rreth problemeve dhe paqartësive me të cilat janë ndeshur sahabët në kohën e tij që njeherësh janë aktuale edhe sot.

 • Fetva bashkëkohore – komplet I – III

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm.
  Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

 • Fetva bashkëkohore – pjesa e tretë

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

 • Fetva bashkëkohore – pjesa e dytë

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

 • Fetva bashkëhore – pjesa e parë

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm.
  Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

 • Fetva bashkëkohore dhe konsultime

  Përmbajtja e Librit:

  Pastërtia dhe ibadetet, Transaksionet ( Shitblerjet ), Ushqimi dhe pijet, Familja dhe mardhëniet bashkëshortore, Devijimet e të rinjëve dhe problemet e tyre etj.

 • Fetvatë – ahlak, edukim, probleme shoqërore

  Të gjithë jemi të interesuar dhe duam të dimë për shumë çështje që na shqetësojnë. Disa çështje mundemi që ti parashtrojmë dhe të pyesim hoxhallarët nëpër xhami dhe e marrim përgjigjen. Ndodh që për disa arsye, të cilat janë të shumta nuk marrim përgjigje ose nuk jemi në gjendje që të pyesim, sidomos për çështje shoqërore dhe familjare. Morali dhe edukimi është i një rëndësie tepër të madhe dhe të gjithë e dëshirojmë. Ky libër të cilin ju mund ta keni në duar tani , është një ndihmëtar shumë i mirë dhe një orientues për ato vlera dhe norma shoqërore që ne i dëshirojmë. Edhe rënditja e temave na e bën të mundur që nëse nuk kemi kohë të lexojmë gjithë librin ne mund të shfletojmë dhe të lexojmë vetëm për ato çështje që jemi të interesuar. Lusim Allahun xh.xh. që të përfitoni sa më shumë dhe të jetë ky libër shkak për përmirësimin e moraleve dhe sjelljeve tona. Qofshin ato në rrafshin individual apo shoqëror.

 • Fetvatë e dijetarëve të dy haremeve

  Para jush u kemi prezantuar librin fetvatë e dijetarëve të dy Haremeve të cilat në realitet janë përzgjedhje prej numrit më të madh të fetvave. Dua të them, nga grumbullimi i shumtë i fetvave ua kemi zgjedhur disa nga lëmi të ndryshme, e posaçërisht nga lëmi i adhurimeve dhe nga ngjarjet e jetës së përditshme. por fetvatë sa janë të mbuluara me argumente burimore dhe të lidhura me realitetin në të cilët njerëzit jetojnë, ato janë  aq më me kompetencë dhe më me autoritet.

 • Hallalli dhe Harami në të ushqyer

  Hallallin dhe haramin i takojmë në sferën e ligjvënies islame, qëllimi bazë i të cilës është sigurimi i fatit dhe të mirës së njerëzve dhe mbrojtja e tyre nga barra dhe vështirësitë e jetës.

 • Akademia Evropiane për Fetva dhe Studime, 2

  Një vepër e shkëlqyer për vllëzrit dhe motrat muslimanë që jetojnë në Evropën Përendimore. Pjesa e dytë.
  Boton: Furkan

 • Fetva nga Muhamed Muteveli Sharavi

  Fetva (konkluza) është ngërthurje, eklektizëm i pothuajse të gjitha temave që e brengosin intelktualitetin e nji muslimani të këtij shekulli. Me shumë urtësi Sharavi u jep përgjigje një mori temave e pytjeve pa mos e vënë në siklet dhe në vështirsi muslimanin e sodit…

 • 25 Pyetje për Islamin, Muhamedin a.s., Muajin e Ramazanit, Gruaja në Islam dhe Kurbanin

  Evropa me karakterin e saj pluralist gjithnjë e me shumë po zhvillohen në shoqri multikulturor. Kështu në Gjermani sot jetojnë afërsisht 2 milionë në Evropë 35 milion , kurse në mbarë botën mbi 1 miljard muslimanë.Përskaj krejt kësaj akoma mbisundojnë shumë keqkuptime dhe paragjykimerreth islamit dhe muslimanëve.

  “25Pyetje“ është libër në të cilën jepen informacione të drejta dhe të shkurta rreth pyetjve që për çdo ditë i parashtron një musilman rreth fesë islame rreth Muhamedit alejhiselam, rreth muajit të Ramazanit, rreth statusit të gruas në islam dhe rreth kurbanit.

Kategoritë