• Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e pestë

  Komentimi i Suretu en Nisae

  E zbritur në Medine pas sures Mumtehine, ajete: 176
  Kjo kaptinë është e mbushur plot me ligje e dispozita të sheriatit, të cilat rregullojnë çështjet ebrendshme e të jashtme të jëtës së myslimanëve. Si çështje me më rëndësi parashtron ato që kanë të bëjnë me gruan, me shtëpinë, me familjen, me shoqërinë e gjerë, por pjesën më të madhe ia kushton dispozitave rreth pozitës së gruas, andaj edhe e merr emrin “Suretun Nisai” – Kaptina e grave.

 • Kompleti i Tefsirit të Ibn Kethirit prej 8 Vëllimesh

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, Tefsiri i Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen të gjitha suret e Kuranit Fisnik El Fatiha – En Nas. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

 • SHKALLËT E TË DEVOTSHMËVE

  Në këtë libër autori nëpërmjet haditheve,ajeteve kuranore argumenton shumë dukuri të caktuara .Gjithashtu ai informon lexuesin dhe i mëson
  shumë gjëra në lidhje me edukimin e tyre ,sidomos rinisë së sotme.
  Një hallkë e rëndësihme së cilës autori i kushton një rëndësi mjaft të madhe në këtë libër është dhikri .Ai thotë se :
  Dhikri i bën zemrat e shkëlqyeshme dhe të ndritshme .Nëse sëmureni,ai shëron.

 • Të jetojmë me Kuranin

  Gjendja e myslimanëve sot dhe vuajtjet e shumicës së tyre nga prapambetja, injoranca dhe përçarja, zhveshja e tyre nga feja haptazi e fshehtazi, me fjalë e me vepra, ka ardhur si pasojë e largimit të tyre nga rruga e Allahut dhe librit të Tij, Kuranit, që është rruga e Zotit për të gjithë njerëzit.

  Shumë nga synimet janë drejtuar në përkujdesjen për recitimin e Kuranit dhe rregullat e recitimit të tij.

  Janë shpenzuar shumë vite e pasuri si dhe janë hapur me qindra kurse për realizimin e recitimit të saktë, nëpërmjet nxjerrjes së shkronjave dhe praktikimit të rregullave të leximit të Kuranit.

  Kjo gjë, në vetvete, konsiderohet një arritje e madhe dhe një punë e lavdëruar, sidomos pasi shoqëritë islame kanë qenë, për gati një shekull, të pavëmendshme ndaj mësimit të Kuranit ashtu siç duhet.

  Por, a mjafton kjo?!

  A kërkohet vetëm përmbushja e rregullave të recitimit dhe texhvidit, arritja e bereqetit dhe shpërblimit?!

  Ibn Mes’udi (r.a.) ka thënë me habi: “Kurani ka zbritur që të veprohet sipas tij, prandaj kthejeni recitimin e tij në vepër!”.

  Zaad El-Mead: 1/328.

   

   

 • Komenti i librit të TEUHIDIT

  Në këtë koment trajtohet gjerësisht TEUHIDI i Allahut të lartësuar që është tema më e rëndësishme e fesë islame.Shtjellohet Teuhidi rububije,uluhije dhe el esma ue sifaat.

 • Koment i kaptinës Haxh

  Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

 • Dyzet Net, pjesa e katërtë

  Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

 • Dyzet Net, pjesa e tretë

  Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

 • Komentim i kaptinës TA – HA

  Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart TA – HA, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

 • Sqarime të shkëlqyeshme të komentit të dispozitave Kur’anore

  Në këtë libër, autori Muhammed Ali Sabuni ka tubuar ajetet fisnike në formë të ligjëratave shkencore që në vete ngërthejnë unifikimin e klasikes (tradicionales) dhe bashkëkohores për nga lehtësia. Në artikulimin e këtyre ligjëratave ai ka ndjekur metodologjinë e insistimit për një sistemim preciz, duke bërë analiza të thella, duke bërë analizimin e ajeteve fisnike nga dhjetë këndvështrime, edhe atë sipas këtij modeli:

 • Nën mbrojtjen e Kur’anit, Xhuzi i I – III

  Kam jetuar duke u kënaqur nën mbrojtjen e Kur’anit – këtë koncept komplet të përsnsur dhe të pastër të ekzistimit – qenësisë… qëllimit të ekzistimit të çdo gjëje, qëllimit të ekzistimit të njeriut dhe e kam krahasuar këtë me konceptet e paditurisë ne të cilën jeton njerëzirni ne lindje, ne perëndim, ne veri e ne jug, andaj e kam pyetur veten, përse njerëzimi jeton ne moçal uji i të cilit nuk pihet dhe ne humnerë ne të cilën gjithnjë e më tepër po thellohet edhe ne errësirën e zezë, kurse ne afërsi të tij ndodhet toka e pastër dhe frytdhënëse, prosperiteti aq i lartë dhe drita aq shkëlqyese?

 • Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë

  Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë janë suret Fatiha, El-Bekare, Al-Imran, En-Nisa, El-Maide dhe El-En’am. Komentimi i Kur’anit që është burimi kryesor i Islamit, është një punë mjaft komplekse, delikate dhe me përgjegjësi. Është rruga dhe çelësi që hapë thesarin dhe begatitë e Kur’anit, i cili u shpall për ta udhëzuar njerëzimin.

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e katërtë

  Kjo pjesë përbëhet prej pjesës se mbetur të sures Al-Imran dhe fillimit të sures En-Nisa deri ne Fjalën e Allahut të Madhëruar: Edhe me gra te martuara. . (4:24).
  Kjo pjesë e mbetur e sures Al-Imran përbëhet prej katër fragmenteve kryesore, të cilat e plotësojnë këtë sure. mbi cilën kemi folur gjerësisht në fillim, në xhuzin e tretë, andaj nuk ka nevojë që kjo të përsëritet edhe ketu. Kush dëshiron me tepër lidhur me këtë le të kthehet atje pikërisht në fillim të kësaj sureje.

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e dytë

  Duke filluar prej këtij xhuzi në suren el-Bekare, teksti është koncentruar në përgatitjen e shoqërisë muslimane për marrjen e besimit të lartë – fesë dhe mëkëmbësisë në Tokë në emër të kësaj feje, kjo shoqëri që zhvillohet takohet, kohë pas kohe, me kundërshtarë në formë të polemizimeve, në radhë të parë me Bijtë e Israelit, duke u përballur me mashtrimet, shpifjet, si dhe konfliktet për shkak të principeve themelore ideologjike, si dhe për shkak të vetë ekzistimit të kësaj shoqerie muslimane.Aty do të hasim edhe në direktiva drejtuar shoqërisë myslimane si t’i kundërvihen metodave të shumëllojshme të cilat ia imponon kundërshtari. Në tekst gjithashtu paralajmërohet shoqëria muslimane që të mos bjerë në teren rrëshqitës në të cilin para tyre kanë rënë Bijtë e Israelit.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e tetë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i tetë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Saf – Nas. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e shtatë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i shtatë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Fussilet – Mumtehine. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

Kategoritë