POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
 • Koment i kaptinës Haxh

  Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

 • Komentimi i Sures El-Kehf

  Kaptina “El Kehf” është kaptinë mekase në tërësi. Ka zbritur pas sures “El Gashije” dhe para sures “Esh-Shura”. Transmetojnë Nehasi dhe Ibn Merduvije nga Ibn Zubejri, e ky nga Ibn Abasi r.a., të ketë thënë se kaptina “El Kehf” ka zbritur në Mekë.

 • Dyzet Net, pjesa e katërtë

  Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

 • Dyzet Net, pjesa e tretë

  Autori në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

 • Besimtarët, koment i kaptinës El – Muminun

  Ne veprën ’’Besimtarët ’’ të botuar nga autori Dr.Shefqet Krasniqi komentues i kaptinës El-Muminun vazhdimi i serisë së librave të tefsirit na ndihmon te kuptojme ne pergjithesi besimin dhe ne vecanti cilesite e besimtareve te devotshem te cilët do te jenë te shpëtuar, për shkak te pastërtisë se brendshme te tyre, racionalitetit, qendrueshmerise mendore, moralit, etjes per te kerkuar te verteten, qellimet e drejta si dhe perkushtimin e tyre ndaj Islamit.

 • Komentim i kaptinës TA – HA

  Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart TA – HA, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

 • Sqarime të shkëlqyeshme të komentit të dispozitave Kur’anore

  Në këtë libër, autori Muhammed Ali Sabuni ka tubuar ajetet fisnike në formë të ligjëratave shkencore që në vete ngërthejnë unifikimin e klasikes (tradicionales) dhe bashkëkohores për nga lehtësia. Në artikulimin e këtyre ligjëratave ai ka ndjekur metodologjinë e insistimit për një sistemim preciz, duke bërë analiza të thella, duke bërë analizimin e ajeteve fisnike nga dhjetë këndvështrime, edhe atë sipas këtij modeli:

 • Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë

  Komentimi i Nesefiut, pjesa e parë janë suret Fatiha, El-Bekare, Al-Imran, En-Nisa, El-Maide dhe El-En’am. Komentimi i Kur’anit që është burimi kryesor i Islamit, është një punë mjaft komplekse, delikate dhe me përgjegjësi. Është rruga dhe çelësi që hapë thesarin dhe begatitë e Kur’anit, i cili u shpall për ta udhëzuar njerëzimin.

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e pestë

  Komentimi i Suretu en Nisae

  E zbritur në Medine pas sures Mumtehine, ajete: 176
  Kjo kaptinë është e mbushur plot me ligje e dispozita të sheriatit, të cilat rregullojnë çështjet ebrendshme e të jashtme të jëtës së myslimanëve. Si çështje me më rëndësi parashtron ato që kanë të bëjnë me gruan, me shtëpinë, me familjen, me shoqërinë e gjerë, por pjesën më të madhe ia kushton dispozitave rreth pozitës së gruas, andaj edhe e merr emrin “Suretun Nisai” – Kaptina e grave.

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e katërtë

  Kjo pjesë përbëhet prej pjesës se mbetur të sures Al-Imran dhe fillimit të sures En-Nisa deri ne Fjalën e Allahut të Madhëruar: Edhe me gra te martuara. . (4:24).
  Kjo pjesë e mbetur e sures Al-Imran përbëhet prej katër fragmenteve kryesore, të cilat e plotësojnë këtë sure. mbi cilën kemi folur gjerësisht në fillim, në xhuzin e tretë, andaj nuk ka nevojë që kjo të përsëritet edhe ketu. Kush dëshiron me tepër lidhur me këtë le të kthehet atje pikërisht në fillim të kësaj sureje.

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e tretë

  Ky xhuz i tretë përbëhet prej dy pjesëve. Pjesa e pareë është plotësim i sures el-Bekare, e cila përfshin dy xhuzet e parë, ndërsa e dyta e përfshin fillimin e sures Al-Imran. Këtu do të bëjmë fjalë, përgjithësisht, për pjesën e parë, ndërsa për pjesën e dytë do të flasim më vonë, kur ta shqyrtojmë suren Al-Imran, nesë Zoti lejon (inshallah).

 • Nën mbrojtjen e Kuranit, pjesa e dytë

  Duke filluar prej këtij xhuzi në suren el-Bekare, teksti është koncentruar në përgatitjen e shoqërisë muslimane për marrjen e besimit të lartë – fesë dhe mëkëmbësisë në Tokë në emër të kësaj feje, kjo shoqëri që zhvillohet takohet, kohë pas kohe, me kundërshtarë në formë të polemizimeve, në radhë të parë me Bijtë e Israelit, duke u përballur me mashtrimet, shpifjet, si dhe konfliktet për shkak të principeve themelore ideologjike, si dhe për shkak të vetë ekzistimit të kësaj shoqerie muslimane.Aty do të hasim edhe në direktiva drejtuar shoqërisë myslimane si t’i kundërvihen metodave të shumëllojshme të cilat ia imponon kundërshtari. Në tekst gjithashtu paralajmërohet shoqëria muslimane që të mos bjerë në teren rrëshqitës në të cilin para tyre kanë rënë Bijtë e Israelit.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e tetë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i tetë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Saf – Nas. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e shtatë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i shtatë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Fussilet – Mumtehine. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e gjashtë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i gjashtë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Neml – Mumin. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

 • Tefsiri i Ibn Kethirit, pjesa e pestë

  Sidoqoftë, ky është margaritari i traditës sonë islame, respektivisht, është libri i pestë i tefsirit të Ibn Kethirit i përkthyer në shqip, ku përfshihen suret e Kuranit Fisnik Kehf – Esh Shuaraë. Shpresojmë dhe lutemi që ky margaritar të jetë dije për zemrat e gjalla, shërim për zemrat e sëmura dhe ngjallje për zemrat e vdekura për të cilat edhe na flet Krijuesi i zemrave nëpërmjet Librit të Tij, të dërguarve të Tij si dhe trashëgimtarëve të tyre në këtë rast të dijetarit të nderuar Ibn Kethirit.

  Me botimin e versionit të shkurtuar dhe redaktuar të komentimit të Kuranit nga dijetari erudit Ibn Kethiri, shpresojmë që traditës së nënqiellit tonë i shtohet edhe një minare e lartë nga e cila vijnë thirrjet për shpëtimin e njeriut tonë.

Kategoritë