• Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife

  Autori i librit sjell materiale dhe argumente të bollshme lidhur me pikat elementare të mospajtimeve në mes medhhebeve. Andaj duke e shikuar si tërësi, libri është argument i mjaftueshëm për të zotët e mendjes, që pas shtjellimit të gjitha temave të mund të kuptojnë se e vërteta është një dhe në bazë të saj secili mund të përfundojë se ndarjet, mospajtimet dhe divergjencat nuk kanë aspak vend në mesin e muslimanëve, posaçërisht në këtë kohë të trazirave të ndryshme sociale, politike dhe posaçërisht të aspektit fetarë.

 • 1000 Thënje

  Libri “1000 Thënie” i hoxhës së nderuar, Jakup Hasipi, Allahu e mëshiroftë, i cili nuk la gjurmë vetëm në vendin ku veproi, por ndikimin e tij e shtriu në të gjitha trojet shqiptare dhe më gjërë, është mishërim i të kuptuarit të thellë të realitetit të kohës, vendit, mentalitetit të popullit, rrethanave lokale, rajonale dhe ndërkombëtare në të cilat jeton muslimani i sotëm nga njëra anë, dhe të kuptuarit të shëndoshë të Islamit dhe burimeve të të drejtës islame, e të moralit, nga ana tjetër.

  1000 Thënje

  CHF11.90
 • Evropa prej teknologjisë drejt spiritualizmit

  Njeriu perëndimor vazhdimisht po zhytet në egërsinë e tij, si rezultat i jetës monotone të cilën e jeton, dhe se, njerëzit e Perëndimit, në përgjithësi, po shndë rrohen në ushtri robërish, nën sundimin e makinës. Ata sot po jetojnë të burgosur në civilizimin e tyre gjarpërues (dre- dharak)…, dhe se ata duhet t’i kthehen pasqyrës e cila i njofton ato me vetveten dhe ua kthen atyre njerëzoren… Mirëpo, a thua kush mund ta realizojë një gjë të tillë pos Islamit?!!.. Ide e re, e cila në mesin e atyre që prezantonin nxiti pyetje të shumta, në të cilat u përgjigj dr. Buti, i cili është i njohur për nga urtësia, dituria dhe maturia. Në këtë libër do ta gjeni tekstin e kësaj ligjërate, si dhe pyetjet dhe përgjigjet të cilat pasuan pas mbajtjes së ligjëratës…

 • Gjergji & Ana dhe çelësi i fshehtë i gjithësisë

  Gjergji nuk e kishte menduar kurrë se do t’o hynte një aventure ndërgalaktike. Mirëpo, ja që ndodh pikërisht kjo, dhe ai, bashkë me shoqen e tij të ngushtë, Anën, njihen me një superkompjuter të quajtur Kozmos, i cili jo vetëm që flet por edhe i dërgon të dy ata drejt e në hapësirën kozmike.
  Por të fshëhtat e gjithësisë janë më të mëdha nga sa ua kishte marrë mendja. Dhe jo vetëm që u duhet të bëhen astronautë brenda ditës dhe t’u ruhen vrimave të zeza, por duhet të kujdesen edhe që kompjuteri më i fuqishëm i botës të mos bjerë në dorë të armikut….

 • Dëlirja e Zemrës

  “Shenjat dhe shërimi i lëngatave shpirtërore të zemrës…” Përkthimi dhe shpjegimi i poemës së Imam Mawlud “Lëngat e zemrës”

 • Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit

  Përpjekja për t’i qasur të vërtetat e besimit islam , si : elementet , veçoritë dhe ndikimin e tij , me mjete dhe formula bashkëkohore që do të jenë larg mentalitetit dhe polemikave boshe prej të cilave aktualisht nuk kemi kurrfa rë dobie . Pra , me këtë qasje , objektivi ynë kryesor është që t’ua bëjmë të qartë besimtarëve metodologjinë bashkëkohore që duhet ndjekur , duke iu shmangur sa më shumë të jetë e mundur debateve të padobishme e të stërho lluara , të cilat në të shumtën e rasteve kanë qenë objekt studimi vetëm i një elite të ngushtë , duke e anashkaluar masën e gjerë nga njohja e këtyre mësi meve , që në esencën e tyre janë të bazuara në shpalljen hyjnore dhe kanë ardhur për tërë njerëzimin pa dallime shtresore , qofshin ato edhe të dimensi onit kulturor , të cilat jo vetëm që janë të dobishme , por për më tepër , janë një nevojë aktuale urgjente . – Ringjallja e studimeve akaidologjike në dimensione të shumta , si në : ci vilizim , kulturë , shkencë , ekonomi , politikë , si dhe në atë shpirtëror , pasi që muslimanët prej kohësh e kanë humbur orientimin e veprimit nën botëkupti min e besimit islam në fushat e ndryshme të jetës . Prandaj besoj se është ne vojë e domosdoshme sqarimi i ndikimit të besimit në dimensionin hapësinor dhe kohor , si dhe formimi i kuptimeve të reja për nocione të larta ,

 • Burrat Rreth Pejgamberit Sal-Lall-Llahu Alejhi Ue Sel-Lem – Kolosët E Sahabëve

  Pejgamberin sal – lAll – llahu alejhi ue sel – le mosbesimtarët dhe mushrikët e Kurejshëve e kanë quaj El – Emin ( Besniku ) , e tek ai i kanë lënë pasuritë dhe senc më të vlefshme të tyre për të cilat frikoheshin , sepse kis besim tek ai më shumë se sa tek fëmijët dhe familjet e ty e nuk kishte asnjë , që të ishte me sjellje më të mira se ai dhe më i ashpër e më i largët se sa ai ndaj idhujve . Ep këtë afrimi shpirtëror dhe koha e shoqërimit dhe mallëngj ndërmjet Pejgamberit sal – lAll – llahu alejhi ue sel – lem , dhe E Bekrit radijAll – llahu anhu , është përforcuar nga njëri she tek tjetri dhe ka shkaktuar kënaqësinë dhe gëzimin më madh me takimin e tyre dhe dhuntinë shpirtërore me afrim e tyre . O biri im , kështu me të vërtetë cilësitë e hajr afrojnë të mirët kah e mira , ashtu siç pasimi i së keqe bashkon të këqijtë dhe gabimtarët . Djali : O babai im , dua që të më tregosh për punën e pa që ka bërë Ebu Bekër Siddiku radij All – llahu anhu , atë ditë u ka prirë çështjeve ( punëve ) të muslimanëve . Babai : Me tërë kënaqësinë time . Pejgamberi sal – lAll – lle alejhi ue sel – lem , e kishte emëruar Usame ibën Zejdin radij llahu anhu , që të shkonte te fisi Kuda dhe Gare . E ndërsa Usam ishte duke përgatitur ushtrinë e tij Pejgamberi sal – lAll – llc alejhi ue sel – lem , vdiq .

 • Tregime për fëmijë

  Vërtet , sinqeriteti është prej etikës më të lartë islame . Sinqeritetin duhet që çdo musliman ta zotërojë . Ne tashmë e pamë se si ky njeri e la çdo mëkat si rezultat i lënies së gënjeshtrës dhe shfaqjes të së vërtetës . Përkitazi me këtë , i Dërguari ( lavdërimi dhe paqja e All – llahut qofshin mbi të ) ka thënë : “ Kapuni për sinqeritetin ngase sinqeriteti ju drejtor nga bamirësia , ndërsa bamirësia ju shpie në xhenet . Vërtet , njeri . vazhdon të thotë të vërtetën deri sa të shkruhet tek All – llahu i Lartë suar si i sinqertë . Largohuni prej gënjeshtrës ngase gënjeshtra ji drejton nga marrëzitë , e marrëzitë ju shpijnë në zjarr . Njeriu vazh don të gënjejë derisa të shkruhet tek All – llahu i Lartësuar s gënjeshtar

 • Kujtimet e mia nga politika

  Ne jemi të lumtur që për herë të parë lexuesit do të kenë në dorë këto kujtime të sulltan Abdylhamitit dhe besojmë se kjo vepër do të ndihmojë në zgjidhjen e disa pikave që janë të papajtueshme të historisë sonë të afërme , e cila akoma nuk ka dalë në dritë . Në këtë mënyrë , kjo vepër do të jetë një udhërrëfyes për hulumtuesit e historisë së afërme dhe do të jetë gjithashtu një burim që do t’u hapë rrugë vlerësimeve më objektive . Botimet ” Dergah “

 • Në Shoqëri me Zotin

  Allahu ka emra dhe atribute , për të cilat nuk na ka Sa u përket emrave që na i ka shpalosur , na ngelet neve si besimtarë që t’ia dedikojmë kujtesës sonë dhe t’i mësojmë kuptimet e tyre . Profeti Muhamed [ sal – lallahu alejhi ve sel – lem ] thoshte : ” Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra , njeqind pa nje ; kushdo që i mëson ( dhe beson ) të gjithë , do të hyjë në Xhenet . ” 188 Të mësuarit e këtyre emrave nuk nënkupton vetëm memorizimin dhe kuptimmarrjen e tyre , por edhe të besuarit në ta me zemra dhe t’i thirrurit ata në lutje dhe namaze , saherë që e lavdërojmë dhe madhërojmë Zotin tonë . Kjo nënkupton se duhet të jemi të vetëdijshëm për kuptimet e tyre mbi aktivitetet e ndryshme të jetës sonë . Në masën dhe vëllimin që i njohim dhe kuptojmë emrat e Allahut , po në atë masë dhe vëllim do të begatohen veprat tona me drejtësi . Vlerësimi i vërtetë i emrave të Allahut duhet të na çojë drejt një jete etikore . Duhet të na frymëzojë të tre gojmë dashamirësi ndaj të tjerëve dhe të sillemi me ta me mirëvullnet dhe respekt të mirëfilltë . Duhet të na ndihmojë të jemi të sinqertë në përkushtimin tonë ndaj Allahut dhe ta shprehim këtë sinqeritet në jetën tonë të përditshme si anëtarë të shoqërisë . Kështu e përjetojmě përafrimin më të afërt të mundshëm harmonik në botë , e aspiruar gjithmonë Xhenetin në të Përjetshmen . Sahih el – Buhari ( 2737 ) dhe Sahih Muslim ( 2677 ) 375

 • Mësime dhe porosi islame

  MËSIME DHE POROSI ISLAME MËSIME DHE POROSI ISLAME

  – 1 Çfarë duhet t’i thuhet atij që të bënë ndonjë të mirë ?

  -Atij që të bënë ndonjë të mirë , duhet t’i thuash : Allahu të shpërbleftë !

  MËSIME DHE POROSI ISLAME

  – 2 Shkaqet e dobësimit të muslimanëve : 1. Mosgjykimi me ligjin e Allahut .

  2. Injoranca në lidhje me rregullat e islamit .

  3. Largimi dhe distancimi nga feja e Allahut .

  4. Pasimi qorrazi i traditave të jobesimtarëve .

  5. Prezenca e gjërave të injorancës , dallimi në raca , ngjyrë dhe në gjuhë ndërmjet muslimanëve .

  6. Humbja e shpresës për ndryshimin e gjendjes prej të keqes në të mirë .

  7. Lënia pas dore dhe anashkalimi i urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja .

  MËSIME DHE POROSI ISLAME

  – 3 Personave të cilëve iu pranohet duaja : 1. Duaja e prindërve .

  2. Duaja e udhëtarit .

  3. Duaja e atij që i është bërë zullum , qoftë ai edhe jobesimtarë .

  4. Duaja e agjëruesit

  etj,

 • Qëndrime në kohë I-VII (Vëllime)

  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërishëm . Vetëm Atë e adhurojmë , vetëm Atij i përulemi dhe i nënshtrohemi , ndërsa paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit Muhammedin a.s. , i cili nuk ngurroi e nuk kurseu asgjë , vetëm e vetëm për ta vënë në vend fjalën e Allahut të Madhëruar , për ta sqaruar e komentuar Kur’anin fisnik , për t’i përgëzuar ata të cilët e ndjekin rrugën e tij , dhe për t’ua tërhequr vërejtjen atyre të cilët kundërshtojnë dhe mohojnë fjalën e Allahut dhe të Dërguarit të Tij

 • Dyzet hadithe për personalitetin Islam

  Botimi i këtij libri është një përpjekje modeste për t’ia shpërblyer hoxhës sonë , shejh Ali Hasen Abdul – Hamid el – Etheriut , për dijen që kemi marrë prej tij dhe si shprehje e mirënjohjes për dashurinë dhe respektin e madh që kishte për hoxhën tonë të dashur dhe me famë botërore , shejh Muhamed Nasirudin Albanin , Allahu i mëshiroftë që të dy ! Libri në fjalë është botuar para 18 vitesh dhe nuk e kishim në plan ribotimin e tij këtë vit sepse shumë tituj të rinj presin botimin e tyre të parë , mirëpo pasi të gjithë u pikëlluam prej lajmit të vdekjes së hoxhës sonë të dashur dhe duke menduar për mënyrën se si mund të shprehim mirënjohjen tonë ndaj tij dhe si ta shfaqim falënderimin tonë konkret dhe praktik për përfitimin prej tij , vlerësuam se ribotimi i  këtij libri do ishte një hap që do e këtë dëshirë . përmbushte Pas konsultimit me disa hoxhallarë që e kanë njohur shejh Aliun dhe kanë mësuar dhe përfituar prej tij , vlerësuam se me ribotimin e këtij libri dhe librave të tjerë do të kryenim një obligim moral ndaj tij .

 • ZOTËRIA YNË MUHAMEDI – SAL-LALL-LLAHU ALEJHI VE SEL-LEM

  Në këtë libër janë përmendur disa cilësi të profetit Muhamed s.a.s ,aspekte të moralit të lartë dhe jetës së tij.
  Gjithashtu në këtë libër nëpërmjet haditheve tregohen histori të cilat i mësojnë besimtarëve muslimanë shumë gjëra të ndryshme në dobi të tyre .
  Përveç se është një libër fetar ai gjithashtu është edhe edukativ pasi na informon në mënyrën më të mirë të mundshme.

 • Biografia e MUAVI IBN EBI SUFJAN

  Sahabët e të Dërguarit të Allahut  ishin brezi më i mirë i njerëzve që ka jetuar në fytyrë të Tokës, epitet ky, të cilin ua dha Krijuesi Dijeplotë dhe i Dërguari i Tij fisnik . Prandaj gjejmë tekstet hyjnore të ndalojnë cënimin e nderit dhe dinjitetit të këtyre kolosëve, të cilët flijuan çdo gjë për të mirën e njerëzimit.

Kategoritë