• Hazreti Muhamed Mustafa s.a.v.s. – 2 ( Periudha e Medinës )

  Vlera e Hazreti Muhammedit (s.a.v.s.) te Zoti është aq e lartë, sa Ai, bindjen ndaj të Dashurit të Tij e ka quajtur bindje ndaj vetes, mosrespektimin më të zemrave! Komunikimin në mënyrë të papërshtatshme me të Dërguarin e Tij, Zoti e ka konsideruar si shenjë injorance të madhe. Ai ka shprehur se është e domosdoshme që, duke u lutur vazhdimisht për paqe e mëshirë për të Dërguarin e Allahut (s.a.s.), të mos e nxjerrim kurrë atë nga mendja e nga zemra!

 • Erläuterung des Koran (Tafsir) Band 2

  Suren Ali-Imran (Die Familie Imran) und Sure An-Nisa (Die Frauen), basierend auf authentischen (sahih) Überlieferungen und Tafsir von Ibn Kathir und Tabari

 • Vargu i Profeteve nën dritën e Kur’anit 2

  Në këtë libër, nga vargu i profetëve,të cilët janë pararendës dhe pothuaj si shenja paralajmëruese pranverore të ardhjes së Profetit tonë, Hz.Muhammedit -mëshira dhe paqja e Zotit qofshin mbi të do të gjeni, përmes rrjedhës së shfaqjeve hyjnore nën dritën e ajeteve-argumente të Kur’anit, rrëfimet mësimdhënëse mbi Dhulkamejnin (a.s.) që barti flamurin e besimit në një Zot të vetëm nga Lindja në Perëndim, mbi Jakubin (a.s.) …..

 • Fetva bashkëkohore – komplet I – III

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm.
  Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Kategoritë