• Devotshmëria

    Dijetarët islam nuk janë të një mendimi në përkufizimin e devotshmërisë, por të gjitha ato definicione sillen rreth asaj se devotshmëria është frika nga hidhërimi dhe dënimi i Allahut, duke i kryer urdhërat dhe duke iu shmangur dhe larguar ndalesave. Në këtë libër autori e spjegon në mënyrë te detajuar termin devotshmëri duke marrur dhe analizuar thëniet e dijetarëve më eminent të Islamit.

    Devotshmëria

    CHF7.90

Kategoritë