• Globalizimi dhe bota islame

    Qëllimi kryesor i këtij libri është të nxjerrë në pah disa aspekte që kanë të bëjnë me debatin rreth globalizmit dhe ndikimit që ka ai në vendet e zhvilluara në përgjithësi dhe në vendet islame në veçanti. Në kapitujt e këtij libri bëhet në përkufizim i termit globalizëm. Pastaj shtjellohet roli i tij në aspektin, politik, ekonomik, kulturor, fetar, etj.

Kategoritë