• Kolosët e medhhebit Hanefij

    Kjo vepër është vetëm një reflektim i thjeshtë që dëshmon se shkolla juridike hanefite nuk është ngritur, ndërtuar dhe zhvilluar thjesht apo verbërisht, porse parimet e funksionimit të kësaj shkolle juridike janë elaboruar në detaje, janë përpunuar dhe studivar deri në palcë, saqë nuk kanë lënë imtësi pa analizuar dhe shtjelluar. Kjo shkollë sikur edhe tri shkollat tjera juridike islame më të njohura të Ehli Sunetit nuk mbijetoi ne saje të ndonjë mëshire, por mbijetuan dhe u rritën falë punës se palodhme të shkencëtarëve islam nga këto shkolla nëpër të gjitha kohët dhe vendet.

Kategoritë