• Shtegu i dijes

    Allahu, subhanehu ve teala, pasimin e epshit e ka bërë në kundërshtim me hakun dhe e ka konsideruar palë të kundërt të saj, siç thotë Allahu, tebareke ve teala: “O Davud: “Ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin prej rrugës së Allahut. Ata që largohen prej rrugës së Allahut i pret dënim i rëndë për shkak se e harruan ditën e përgjegjësisë.” (SAD:26) E marrur në librin “Shtegu i dijes” i Bekir Halimit.

    Shtegu i dijes

    CHF14.90
  • Libri i dijes i lidhur me internetin

    Ky libër i mrekullueshëm reference përmban pothuaj të gjitha faktet që do t’ju duhet të dini në jetë, përfshirë edhe informacione për shkencën dhe teknologjinë, strukturën dhe pamjen e Tokës, trupin e njeriut, bimët dhe kafshët dhe shumë e shumë të tjera. Ai përmban gjithashtu:

Kategoritë