• Koncepti i poligamisë në Islam

    Ky libër flet për virtytet e martesës me më tepër se një grua ( poligamia ). Autori e ka sqaruar këtë  temë me hollësi, ka parashtruar argumente të ndryshme tekstuale e racionale si dhe ka paraqitur edhe shumë referenca nga mendimtarët muslimanë dhe jomusliman. Dëshmitë e arsyeshme dhe shembujt e ndryshëm, që autori ka përmendur në libër, vërtetojnë përfitimet individuale dhe shoqërore të poligamisë.

Kategoritë