• A i ka ardhur fundi shekullit Amerikan ?

  Ashtu edhe siç kuptojmë nga titulli, libri përbën një tekst provokues për t’u lexuar. Autori konstaton së ndonëse Amerika po përballet me çështjen e lidershipit të dobët, të çështjeve racore, imigracionin, me shkallë të lartë krimi, megjithatë Amerika vazhdon të udhëheqë në shumë sektorë të rinj si teknologjitë e informacionit, bioteknologjia etj.

 • Kthimi i Haj ibn Jakdhan

  A ka dritë pas errësirës? Gjithsesi. Është kthyer koha për të krijuar njeriun e ri. Është kthyer koha për të çrrënjosur të keqen, për të çrrënjosur çrregullimin në tokë dhe në deti, për të hapur dhe përgatitur vendin për kthimin e të mirëve, për t’i shfaqur të zgjedhurit e denjë, për t’i mposhtur keqbërësit, për të krijuar mendime të reja, e vërteta është e pavdekshme, kurse njerëzit vdesin, e pavërteta është e zhdukur, ajo vetvetiu është paracaktuar të zhduket, sepse në vete ngërthen të keqen, shkatërron veten me veten, njerëzit me duart e veta i hapin varret e tyre, pas një sëmundje të gjatë të përjetuar në kaos gjithëpërfshirës.

 • Rrëfime të këndshme nga thesari i muslimanëve

  Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë popull që i ka dhënë njerëzimit më shumë sesa muslimanët. Në historinë e njerëzimit nuk njihet asnjë qytetërim që ti ketë përfshirë qytetërimet e tjera dhe ti ketë transformuar ata sikur qytetërimi islam. Shteti islam shtrihej mbi tre kontinente. Shumë kultura dhe popuj të ndryshëm e përqafuan fenë islame.

 • Thelbi i Islamit

  S’do mend se Islami është fe e natyrshmërisë, gjegjësisht fe e cila plotësisht përputhet me natyrën. Duke u nisur nga ky aspekt, me plotë të drejtë atë mund ta quajmë fe të mbarë njerëzimit. Përkufizimi i Islamit si fe e njerëzimit nuk është paarsyeshëm dhe fanatik, sepse rregullat e tij i pranon intelekti, dhe me udhëzimin e tij ndriçohet zemra, në thellësinë e tij përqendrohet besimi (imani); progresi i tij vlen në çdo kohë e çdo vend, pastaj ai është ligj i cili e rregulton shoqërinë, vë barazinë për të gjithë njerëzit dhe ia siguron shpirtit njerëzor begatitë e botës tjetër, varësisht nga të mirat që i ka realizuar.

 • Morali i besimtarit

  Pas librit tim të parë, i cili mban titullin Adhurimet e besimtarit ndihem i lumtur që po jua ofroj edhe librin e dytë, të cilin e kam titulluar Morali i besimtarit. Këtë e kam bërë për shkak se morali ka rëndësi të madhe në jetën e çdo besimtari. Këtë gjë e konfirmon hadithi i Muhamedit s.a.v.s., në të cilin thuhet: Jam dërguar që ta përkryej karakterin njerëzor.

 • Fetva bashkëkohore – komplet I – III

  Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm.
  Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Kategoritë