POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
 • Koment i kaptinës Haxh

  Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

 • Koment i sures Shuara ( Poetët )

  Kjo Sure quhet  Shuara ( Poetët ) për shkak se është e vetmja sure në Kur’an e cila përmendë poetët, pasi në fund të kësaj sure Allahu i Madhëruar bën krahasimin mes poetëve të lajthitur ose të devijuar  dhe poetëve musliman të udhëzuar. Me këtë emërtim është emërtuar edhe nëpër leksikone të ndryshme të haditheve të ndryshme.

 • Koment i sures Furkan

  Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën “Furkan” dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Është surja e 25 sipas rënditjes në mus’haf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas sures Jasin dhe para sures Fatir.

 • Koment i sures Nur – Kaptina e rregullave familjare

  Ky libër është vazhdim i serisë së gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të mëhershëm, respektivisht pas librit ‘Besimtarët-koment i kaptinës El Muminun’. Temat kryesore të kësaj sure, pos temave të tjera, janë ato që kanë të bëjnë me familjen dhe ndërtimin e saj në baza të shëndosha, prandaj librin e kam titulluar ‘KOMENT I SURES NUR, KAPTINA E RREGULLAVE FAMILJARE’. Sa i përket metodës së librit, është e njëjta si në librat e tjerë, përpos që në fund të librit kemi vendosur një pasthënie ku ceken dispozitat dhe çështjet kryesore të librit.

 • Besimi në Kader

  Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe te punojë me të është çështja e kaderit. Besimi i plotë në të është kusht i imanit, është bazë e forte e dinit Islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh., është njohje e Zotit, mbështetje tek Ai.

Kategoritë