• Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare, komplet prej 3 vëllimesh

    Çdo shkencë e ka veçorinë e vet për nga burimi , dhe çdo shkencë emeriton të rilindë, e sidomos shkencat islame që janë baza e tërës hkencave. Rrallë gjendet një vepër voluminoze e Gazaliut e cila me aq peshë të urtësisë, butësisë, baraspeshës, harmonisë dhe mençurisë thërret në Islam dhe si e tillë me Islam shërben si mjet që shpirtin njerëzor ta bëjë të lumtur për besimin në Zotin. Meditimi dhjetëvjeçar i Gazaliut rezultoi me veprën, librin madhështor ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare”

    Vepra ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare” është e koncepuar sipas sistemit si fizik ashtu edhe udhëtimit shpirtëror nëpër lumejtë e Islamit, dhe si libër udhëzues për arritjen e një miraxhi rilindës të botës muslimane.

Kategoritë