• Te porta e Xhennetit

    All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin Fisnik thotë: “Thuaj: “A t’ju kumtoj për diç shumë më të mirë se ato (kënaqësitë e dunjasë)? Për ata që janë ruajtur, ata kanë tek Zoti i tyre xhennete nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe aty do të jenë përgjithmonë, kanë bashkëshorte të pastra e gëzojnë edhe kënaqësinë e All-llahut. All-llahu është i kujdesshëm për robtë.” (Ali Imran: 15)
    Përgjithmonë në Xhennet! Posedues i gjithçkaje që dëshiron; jetë pa brenga, hidhërime, shqetësime… në shoqëri me Pejgamberët e All-llahut, pranë më të Dashurit prej tyre, Muhammedit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem], afër sahabëve, shehidëve dhe njerëzve të mirë…

Kategoritë