• Thelbi i Islamit

    S’do mend se Islami është fe e natyrshmërisë, gjegjësisht fe e cila plotësisht përputhet me natyrën. Duke u nisur nga ky aspekt, me plotë të drejtë atë mund ta quajmë fe të mbarë njerëzimit. Përkufizimi i Islamit si fe e njerëzimit nuk është paarsyeshëm dhe fanatik, sepse rregullat e tij i pranon intelekti, dhe me udhëzimin e tij ndriçohet zemra, në thellësinë e tij përqendrohet besimi (imani); progresi i tij vlen në çdo kohë e çdo vend, pastaj ai është ligj i cili e rregulton shoqërinë, vë barazinë për të gjithë njerëzit dhe ia siguron shpirtit njerëzor begatitë e botës tjetër, varësisht nga të mirat që i ka realizuar.

Kategoritë