25 Pyetje për Islamin, Muhamedin a.s., Muajin e Ramazanit, Gruaja në Islam dhe Kurbanin

CHF6.00

18 stok

Evropa me karakterin e saj pluralist gjithnjë e me shumë po zhvillohen në shoqri multikulturor. Kështu në Gjermani sot jetojnë afërsisht 2 milionë në Evropë 35 milion , kurse në mbarë botën mbi 1 miljard muslimanë.Përskaj krejt kësaj akoma mbisundojnë shumë keqkuptime dhe paragjykimerreth islamit dhe muslimanëve.

“25Pyetje“ është libër në të cilën jepen informacione të drejta dhe të shkurta rreth pyetjve që për çdo ditë i parashtron një musilman rreth fesë islame rreth Muhamedit alejhiselam, rreth muajit të Ramazanit, rreth statusit të gruas në islam dhe rreth kurbanit.

Titulli: 25 Pyetje për Islamin, Muhamedin a.s., Muajin e Ramazanit, Gruaja në Islam dhe Kurbanin
Boton: Logos -A
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor bibloteke: Muharem Jahja
Redaktor gjuhsorë: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik E disenji: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Pergaditje kompjuterike: Focus Pro- Shkup
Shtypi: Focus Print- Shkup

Evropa me karakterin e saj pluralist gjithnjë e me shumë po zhvillohen në shoqri multikulturor. Kështu në Gjermani sot jetojnë afërsisht 2 milionë në Evropë 35 milion , kurse në mbarë botën mbi 1 miljard muslimanë.Përskaj krejt kësaj akoma mbisundojnë shumë keqkuptime dhe paragjykimerreth islamit dhe muslimanëve.

“25Pyetje“ është libër në të cilën jepen informacione të drejta dhe të shkurta rreth pyetjve që për çdo ditë i parashtron një musilman rreth fesë islame rreth Muhamedit alejhiselam, rreth muajit të Ramazanit, rreth statusit të gruas në islam dhe rreth kurbanit.

Kategoritë

25 Pyetje për Islamin, Muhamedin a.s., Muajin e Ramazanit, Gruaja në Islam dhe Kurbanin