Amanet Ramazani

CHF6.90

19 stok

Autori në këtë vepër na shpjegon se agjërimi është mundësi që të përjetohet një liri që nuk vjen nga poshtë, por nga lart dhe që mundëson të lirohemi nga brengat, ngaqë ajo është mburoja më e mirë.
Për Prof. Bardhin koha e agjërimit është koha që mbështetet mbi një lashtësi, e cila me një urtësi të thellë e mbron dhe e përgatit shpirtin e njeriut që ta luftojë fuqinë e së keqes.

Titulli: AMANET RAMAZANI
Boton: LOGOS-A
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor artistik & disenji: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili

Autori në këtë vepër na shpjegon se agjërimi është mundësi që të përjetohet një liri që nuk vjen nga poshtë, por nga lart dhe që mundëson të lirohemi nga brengat, ngaqë ajo është mburoja më e mirë.
Për Prof. Bardhin koha e agjërimit është koha që mbështetet mbi një lashtësi, e cila me një urtësi të thellë e mbron dhe e përgatit shpirtin e njeriut që ta luftojë fuqinë e së keqes.

Kategoritë

Amanet Ramazani

Amanet Ramazani