Bashkëshorte e jo dashnore

CHF8.00

3 stok

“Orientalistët çirren se poligamia nuk është e pranueshme në islam. Por, kush i ka marrë ata si bazë me të cilët do të gjykojmë? Perëndimi e ka lejuar që njeriu të ketë më shumë dashnore, që do të thotë miliona fëmijë jashtëmartesorë. Por, nuk ka dyshim se poligamia është më e ndershme dhe më e pastër sesa ajo që njeriu të ketë shumë dashnore, sepse dashnorja nuk ka as fëmijë e as të drejta, ndërsa poligamia i ndihmon gratë më shumë sesa që mund t’u bëjë dëm. Ato mund ta kundërshtojnë poligaminë nëse të gjithë merren vesh që të mos martohen për burra të martuar. Por ato nuk e bëjnë këtë për shkak të nevojës së tyre, sepse kjo është më e mirë sesa të mbesin të pamartuara.”

Titulli: Bashköshorte e jo dashnore
Autori: Hamdi Shefik
Përktheu dhe përshtati në gjuhën shqipe: Agim Avdiu
Redaktor gjuhësor: Ermal Bega
Redaktor fetar: Jusuf Hairullahu
Shtypi: Shtypshkronja “Aj Graf MATBAA”
Faqe:194
Botues: ArtBooks

“Orientalistët çirren se poligamia nuk është e pranueshme në islam. Por, kush i ka marrë ata si bazë me të cilët do të gjykojmë? Perëndimi e ka lejuar që njeriu të ketë më shumë dashnore, që do të thotë miliona fëmijë jashtëmartesorë. Por, nuk ka dyshim se poligamia është më e ndershme dhe më e pastër sesa ajo që njeriu të ketë shumë dashnore, sepse dashnorja nuk ka as fëmijë e as të drejta, ndërsa poligamia i ndihmon gratë më shumë sesa që mund t’u bëjë dëm. Ato mund ta kundërshtojnë poligaminë nëse të gjithë merren vesh që të mos martohen për burra të martuar. Por ato nuk e bëjnë këtë për shkak të nevojës së tyre, sepse kjo është më e mirë sesa të mbesin të pamartuara.”

Por, ajo që nuk më pëlqen te shumë meshkuj që janë martuar me grua të dytë, është se ata e kanë bërë këtë veprim por ende e mbajnë në fshehtësi. Përkundër asaj se martesa e tyre është ligjore, ata për shkak të kësaj turpërohen para njerëzve. Arsyeja e kësaj është se në metodat tona edukative, gruaja e dytë quhet “dëm”, “shkatërrim” apo “fatkeqësi”, me ç’rast ndihmojnë disa mediume dhe disa mendime nga jashtë.”

Përmbajtja e librit:

Motivet për aktualizimin e iniciativës lidhur me poligaminë
Recension Kundërshtarët e poligamisë – mbrojtësit e prostitucionit?
Pse të aktualizohet problemi i poligamisë?
Sheriati dhe dispozitat e tij
Poligamia muxhize e legjislacionit islam
Dëshmitë e jomuslimanëve në dobi të poligamisë
Poligamia në traditën e boshnjakëve
Poligamia para islamit
Dashnoret e kryetarëve
Dyshimet e zhvleftësuara
Dashnoret e kryetarëve, hadithi rreth Fatimes, vajzës së Pejgamberit, s.a.v.s.
Numrat flasin
Rregullat e përgjithshme të poligamisë
Ndalimi i martesës me më shumë se katër gra
Aftësia për poligami
Drejtësia ndaj bashkëshorteve
Ndarja e barabartë në mesin e grave
Gratë e Pejgarnberit, s.a.v.s.
Kanë thënë rreth poligamisë

Kategoritë

Bashkëshorte e jo dashnore