POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Bazat e fikhut Islam Dr. Vehbeh Zuhejli

CHF79.90

2 stok

Titulli: Usuli fikhu islam – Vëllimi i tretë
Autor: Dr. Vehbeh Zuhejli
Përktheu: Dr. Musli Vërbani
Korrektoi: Prof. Daut Shehu
Përgatitja teknike dhe dizajni: Bashkim Mehani
Asistentë kompjuterik: Emir Mehani & Aldin Pllana
Botues: Autori

Për të kuptuar Kur’anin nevojitet “Usuli Fikhu”
Për të kuptuar Sunetin nevojitet “Usuli Fikhu”
Për t’i kuptuar medhhebet nevojitet “Usuli Fikhu”
Për t’i kuptuar ligjet e sheriatit nevojitet “Usuli Fikhu”
Për të mpreh mendjen nevojitet “Usuli Fikhu”
Një prej temave është tema e “IXHTIHADIT”,ndërsa
Ixjtihadi është arritja e aftësisë për të nxjerrë (përfituar) ligjet e sheriatit praktik nga argumentet e detajuara.
Te të tjerët ekziston baza (thelbi) i shkencave,e cila bazë është program shkencor në shkencë, ndërsa tek muslimanët Ixhtihadi është program shkencor i shkencave Islame.
Ixhtihadi te muxhtehidi,përqendrohet edhe te hulumtimi dhe studimi në rregullimin e mendimit (IDEVE) njerëzor.

Kategoritë

Bazat e fikhut Islam Dr. Vehbeh Zuhejli

CHF79.90

Add to Cart