Biznesmeni ideal, etika e bisnesit në Islam

CHF7.90

7 stok

Dominimi i materializimit të pastër, anekënd botës, ka rezultuar në shumë probleme psikologjike dhe të sjelljes për biznesmenët. Disa nga këto probleme janë si pasojë e mungesës së parimeve, moralit dhe idealeve të tyre.

Titulli: Biznesmeni ideal, etika e bisnesit në Islam
Titulli i origjinalit: Business Ethics in Islam
Autor: Husejn Shahata
Përkthyes: Osman Osmani
Redaktor: Hasan Baftijari
Radhitja kompjuterike: Bleta Osmani
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Faqe: 152
Formati: A5
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM

Dominimi i materializimit të pastër, anekënd botës, ka rezultuar në shumë probleme psikologjike dhe të sjelljes për biznesmenët. Disa nga këto probleme janë si pasojë e mungesës së parimeve, moralit dhe idealeve të tyre.

Shumë probleme janë shfaqur; ligjet dhe rregulloret kanë dështuar të gjejnë ndonjë solucion për to. Shumë teoricienë biznesi e theksojnë rëndësinë e sjelljeve morale dhe domosdoshmërinë e tyre për ta zhvilluar kodin etik.

Me biznesmenë të cilët veprojnë në përputhje me një kod të tillë, transaksionet biznesore do të bëhen etikë. Stimujt dhe kufizimet do t’i bashkëngjiten këtij kodi, ashtu që të garantojnë implementimin e tij.

“Mos i thyeni marrëveshjet të cilat i keni nënshkruar me dikë, derisa marrëveshja vetë të përfundojë.” (Tirmidhiu)

“Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.” (Esh-Shems:7-10)

Kategoritë

Biznesmeni ideal, etika e bisnesit në Islam