POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Burrat Rreth Pejgamberit Sal-Lall-Llahu Alejhi Ue Sel-Lem – Kolosët E Sahabëve

CHF24.90

In stock

Pejgamberin sal – lAll – llahu alejhi ue sel – le mosbesimtarët dhe mushrikët e Kurejshëve e kanë quaj El – Emin ( Besniku ) , e tek ai i kanë lënë pasuritë dhe senc më të vlefshme të tyre për të cilat frikoheshin , sepse kis besim tek ai më shumë se sa tek fëmijët dhe familjet e ty e nuk kishte asnjë , që të ishte me sjellje më të mira se ai dhe më i ashpër e më i largët se sa ai ndaj idhujve . Ep këtë afrimi shpirtëror dhe koha e shoqërimit dhe mallëngj ndërmjet Pejgamberit sal – lAll – llahu alejhi ue sel – lem , dhe E Bekrit radijAll – llahu anhu , është përforcuar nga njëri she tek tjetri dhe ka shkaktuar kënaqësinë dhe gëzimin më madh me takimin e tyre dhe dhuntinë shpirtërore me afrim e tyre . O biri im , kështu me të vërtetë cilësitë e hajr afrojnë të mirët kah e mira , ashtu siç pasimi i së keqe bashkon të këqijtë dhe gabimtarët . Djali : O babai im , dua që të më tregosh për punën e pa që ka bërë Ebu Bekër Siddiku radij All – llahu anhu , atë ditë u ka prirë çështjeve ( punëve ) të muslimanëve . Babai : Me tërë kënaqësinë time . Pejgamberi sal – lAll – lle alejhi ue sel – lem , e kishte emëruar Usame ibën Zejdin radij llahu anhu , që të shkonte te fisi Kuda dhe Gare . E ndërsa Usam ishte duke përgatitur ushtrinë e tij Pejgamberi sal – lAll – llc alejhi ue sel – lem , vdiq .

Autor : Mahmud Tumeh Halebi

Perktheu nga arabishtja : Sabahudin Fetahu

Kryeredaktor : Rafet Zaimi

Redaktor fetar : Enver Azizi

Redaktor gjuhësor : Roald A. Hysa

Redaktor teknik dhe ballina : Suhejb Xhemaili

Botues : Bekir Halimi NÜN

Shtëpia botuese NuN

Pejgamberin sal – lAll – llahu alejhi ue sel – le mosbesimtarët dhe mushrikët e Kurejshëve e kanë quaj El – Emin ( Besniku ) , e tek ai i kanë lënë pasuritë dhe senc më të vlefshme të tyre për të cilat frikoheshin , sepse kis besim tek ai më shumë se sa tek fëmijët dhe familjet e ty e nuk kishte asnjë , që të ishte me sjellje më të mira se ai dhe më i ashpër e më i largët se sa ai ndaj idhujve . Ep këtë afrimi shpirtëror dhe koha e shoqërimit dhe mallëngj ndërmjet Pejgamberit sal – lAll – llahu alejhi ue sel – lem , dhe E Bekrit radijAll – llahu anhu , është përforcuar nga njëri she tek tjetri dhe ka shkaktuar kënaqësinë dhe gëzimin më madh me takimin e tyre dhe dhuntinë shpirtërore me afrim e tyre . O biri im , kështu me të vërtetë cilësitë e hajr afrojnë të mirët kah e mira , ashtu siç pasimi i së keqe bashkon të këqijtë dhe gabimtarët . Djali : O babai im , dua që të më tregosh për punën e pa që ka bërë Ebu Bekër Siddiku radij All – llahu anhu , atë ditë u ka prirë çështjeve ( punëve ) të muslimanëve . Babai : Me tërë kënaqësinë time . Pejgamberi sal – lAll – lle alejhi ue sel – lem , e kishte emëruar Usame ibën Zejdin radij llahu anhu , që të shkonte te fisi Kuda dhe Gare . E ndërsa Usam ishte duke përgatitur ushtrinë e tij Pejgamberi sal – lAll – llc alejhi ue sel – lem , vdiq .

Sahabët e përmendur në këtë  libër

Ebu Bekër Sidik (radijAll-llahu anhu)

Omer ibën El-Hattab (radijAll-llahu anhu)

Uthman ibën Affan (radijAll-llahu anhu)

Ali ibën Ebi Talib (radijAll-llahu anhu)

Talha ibën Ubejdilah  (radijAll-llahu anhu)

Zubejr ibën Avami (radijAll-llahu anhu)

Abdurrahman ibën Aufi (radijAll-llahu anhu)

Sad ibën Ebi Vekasi (radijAll-llahu anhu)

Seid ibën Zejdi (radijAll-llahu anhu)

Ubejde ibën Xherrahu (radijAll-llahu anhu)

Abas ibën Abdulmutalibi (radijAll-llahu anhu)

Bilal ibën Rebah (radijAll-llahu anhu)

Musab ibën Umeri (radijAll-llahu anhu)

Selman Farisiu (radijAll-llahu anhu)

Zejd ibën Harithe (radijAll-llahu anhu)

Amar ibën Jasiri (radijAll-llahu anhu)

Ebu Dherr El-Gafari (radijAll-llahu anhu)

Ebu Hurejre (radijAll-llahu anhu)

Ebu Derda (radijAll-llahu anhu)

Usame ibën Zejdi (radijAll-llahu anhu)

Abdullah ibën Omeri (radijAll-llahu anhu)

Abdullah ibën Abasi (radijAll-llahu anhu)

Abdullah ibën Mesudi (radijAll-llahu anhu)

Abdullah ibën Zuberi (radijAll-llahu anhu)

Abdullah ibën Hudhafe Es-Sehmiu (radijAll-llahu anhu)

Amër ibën El-Assi (radijAll-llahu anhu)

Tufejl ibën Amër Ed-Deusiu (radijAll-llahu anhu)

Ebu Musa Eshariu (radijAll-llahu anhu)

Xhafer ibën Ebi Talibi (radijAll-llahu anhu)

Halid ibën Velidi (radijAll-llahu anhu)

Hudhejfe ibën Jemani (radijAll-llahu anhu)

Kategoritë

Burrat Rreth Pejgamberit Sal-Lall-Llahu Alejhi Ue Sel-Lem - Kolosët E Sahabëve

CHF24.90

Add to Cart