Devotshmëria

CHF7.90

3 stok

Dijetarët islam nuk janë të një mendimi në përkufizimin e devotshmërisë, por të gjitha ato definicione sillen rreth asaj se devotshmëria është frika nga hidhërimi dhe dënimi i Allahut, duke i kryer urdhërat dhe duke iu shmangur dhe larguar ndalesave. Në këtë libër autori e spjegon në mënyrë te detajuar termin devotshmëri duke marrur dhe analizuar thëniet e dijetarëve më eminent të Islamit.

Titulli: Devotshmëria
Autor: Ahmed Ferid
Përktheu nga arabishtja: Sabahudin Fetahu
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Furkan ISM – Shkup

Dijetarët islam nuk janë të një mendimi në përkufizimin e devotshmërisë, por të gjitha ato definicione sillen rreth asaj se devotshmëria është frika nga hidhërimi dhe dënimi i Allahut, duke i kryer urdhërat dhe duke iu shmangur dhe larguar ndalesave. Në këtë libër autori e spjegon në mënyrë te detajuar termin devotshmëri duke marrur dhe analizuar thëniet e dijetarëve më eminent të Islamit.

Kategoritë

Devotshmëria