Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e Allahut ?, – Ashtu siç i ka numëruar imam Ibn Kajjim el-Xhevzijje

CHF8.00

3 stok

Të menduarit për mësimet dhe porositë e Kur’anit shëron sëmundjet e zemrës. Kurani ato i rrotullon, shëron dhe i pastron nga ndyrësirat. Kur’ani u përgjigjet dyshimeve dhe cytjeve të cilat shejtanët në formë të njerëzve dhe xhinnëve ua hedhin atyre zemrave.

Titulli: Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e Allahut ?, Ashtu siç i ka numëruar imam Ibn Kajjim el-Xhevzijje
Autor: Bdulaziz Mustafa
Përktheu: Agim Abazi
Lektor : Agim Avdiu
Përgaditja kompjuterike: Jusuf Saliu
Faqosja: Furkan Ism
Faqe: 184
Shtypi: Print Ism – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Të menduarit për mësimet dhe porositë e Kur’anit shëron sëmundjet e zemrës. Kurani ato i rrotullon, shëron dhe i pastron nga ndyrësirat. Kur’ani u përgjigjet dyshimeve dhe cytjeve të cilat shejtanët në formë të njerëzve dhe xhinnëve ua hedhin atyre zemrave. Zemra e munafikut (dyfytyrëshit) është e sëmurë nga ëndjet dhe dyshimet, sepse ato largojnë nga të menduarit dhe kërkimit të udhëzimit nga Kurani. All-Ilahu i Madhërishëm thotë: “Në zemrat e tyre kanë sëmurje, e Allllahu u shton sëmundje edhe më shumë, e për shkak se ata përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhembshëm”. (EI-Bekare: 10) (sipas kiraetit tjetër: “Sepse e teprojnë me gënjeshtra”).

Kur All-Ilahu i Madhërishëm thërret në studim të Kur’ani, thënet njerëzit që ti shërojnë zemrat e tyre nga cilësitë shkatërruese. I Dërguari i All-Ilahut [sal-lall-Ilahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Zilia nuk është zili në dy gjëra: ndaj njeriut të cilit All-llahu ia ka dhënë Kur’anin dhe ai me të falet ditën dhe natën dhe ndaj njeriut të cilit All-llahu i ka dhënë pasuri dhe ai e ndanë ditën dhe natën.

Kategoritë

Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e Allahut ?, - Ashtu siç i ka numëruar imam Ibn Kajjim el-Xhevzijje