Digital Koran mit Stift – Kurani Digjital me laps

CHF89.00

7 stok

Të mësosh të lexosh Kuranin nuk ka qenë kurrë kaq e lehtë. Pena dixhitale e Kuranit është një pajisje leximi mbështetëse për të mësuar të lexoni Kuranin dhe më vonë ta recitoni atë rrjedhshëm. Qoftë i gjithë Kurani, vetëm një sure apo një ajet i vetëm, Kurani lexohet nga Abdul Basit, Mishary Rasheed, Al Ghamedi dhe recitues të tjerë të njohur. Ka edhe të tjera mundësi të ndryshme, madje kanë një veçori fjalë për fjalë për t’ju ndihmuar të mësoni Kuranin me lehtësi.
——————————————–
Noch nie war es so einfach den Koran lesen zu lernen. Der Digitale Koran Stift ist ein unterstützendes Lesegerät um den Koran lesen zu lernen und später fliessend zu rezitieren. Egal ob der ganze Koran, nur eine einzelne Sure oder ein einzelnes Ayah, der Koran wird von Abdul Basit, Mishary Rasheed, Al Ghamedi und weiteren bekannten Rezitatoren vorgelesen. Es gibt auch verschiedene Sie haben sogar eine Wort für Wort Funktion, mit der Sie den Koran spielend leicht lernen können.

Përmbajtja e Kuranit me stilolaps: Kurani me model Qabeje madhësia: 18 x 24 cm, Broshurat janë vetëm në gjuhën turke.

Stilolaps elektronik zanor 16 GB, Audio Kur’ani Elifbas, Tabela Tajvid, Tabela e lutjes audio, Elifba me tinguj dhe fotografi, Tabela e Kartës së Namazit me zë (Sipas Hanefive dhe Shafiive), Abdesi, Gusl, Tejemmum, Mesh, Ezani, Ikamet, Muezin, Tabela e Namazit dhe Rruzares, Namazet e Haxhit dhe Umres, Harta e Haxhit të Udhëtimit të Ringjalljes, Mesxhid al-Aksa, Hapat e Miracit,
Tabela e Udhëtimit të Shenjtë të Zotit tonë, Tabela e kuptimeve të emrave të sureve, Grafiku i Esmaul Husna, Jeta e Profetit Tonë të Dashur për Fëmijë, Ditari i Profetit, Certifikatë garancie 36 mujore, kufje, karikues dhe kabllo USB, Udhëzues Përdorues, 128 Kujtesa e ndryshme

Recituesit e Kuranit: Fatih Çollak, Abdulsamed, Mahir Al Muaykıli, Saad El Gamidi, Saud al-Shuraim, Abdurrahman Es Sudeys, Mustafa Ismail, Ebu Bekr Shatiri, Abdullah El-Xhuhani, Imamët e Medinës (4 Hafiz), 114 Surja 114 Hafiz, Fjalë për fjalë arabisht

Përkthimi në 11 gjuhë të ndryshme: Turqisht, Shqip, Anglisht, Frangjisht, Gjermanisht, Rusisht, Uzbek, Spanisht, Boshnjakisht, Kurdisht, Tatar
————————
Stift Quran Inhalt: Produktgröße: 18 x 24 cm, Die Broschüren sind nur auf Türkisch.

16 GB elektronischer Sprachstift, Audio Quran Elifbas, Tajvid-Diagramm, Audio-Gebetstabelle, Ich lerne Elifba mit Ton und Bild, Voice Prayer Card Chart (nach Hanafis und Shafiis), Waschung, Ghusl, Tayammum, Mesh, Adhan, Iqamat, Muezzin, Gebets- und Rosenkranzdiagramm, Hajj- und Umrah-Gebete, Auferstehungsreise Hajj Karte, Masjid al-Aqsa, die Stufen von Mirac, Die Karte der Heiligen Reise unseres Herrn, Bedeutungstabelle der Surah-Namen, Esmaul Husna-Diagramm, Das Leben unseres geliebten Propheten für Kinder, Das Tagebuch des Propheten, 36 Monate Garantiezertifikat, Kopfhörer, Ladegerät und USB-Kabel, Benutzerhandbuch,

Verschide recitatoren von Heileigen Koran: Fatih Collak, Abdulsamed, Mahir Al Muaykili, Saad al-Gamidi, Saud al-Schuraim, Abdurrahman Es Sudeys, Mustafa Ismail, Abu Bakr Schatiri, Abdullah Al-Juhani, Imame von Medina (4 Hafiz), 114 Sure 114 Hafiz, Wort für Wort Arabisch

Übersetzung in 11 verschiedenen Sprachen: Albanisch, Türkish, Englisch, Französisch, Deutsche, Russisch, Usbekisch, Spanisch, Bosnisch, Kurdisch und Tatar

Kategoritë

Digital Koran mit Stift - Kurani Digjital me laps