Dita e fundit – Xhenneti dhe Xhehennemi

CHF10.00

S’ka stok

Besimi në Xhennet dhe në Xhehennem është prej bazave esenciale të Islamit dhe mohuesi i tyre është pabesimtar edhe nëse beson çdo gjë tjetër. Xhenneti dhe Xhehennemi janë caku i fundit për çdo njeri, andaj nuk ka dyshim se njohja e tyre dhe puna për ta është me rëndësi të veçantë. Xhenneti dhe Xhehennemi janë shpërblimi dhe dënimi i All-Ilahut, në të cilët shpërblen dhe dënon atë që Ai dëshiron. Ai nuk shpërblen me Xhennet askënd përveç atij që njohu njësinë e All-llahut dhe iu përmbajt rrugës sä Tij dhe nuk dënon askënd me Xhehennem përveç atij që nuk iu përmbajt rrugës sä Tij.

Titulli: Dita e fundit – Xhenneti dhe Xhehennemi
Autor: Dr. Sulejman Omer el-Eshkar
Përkthyes: Osman Abazi
Recensentë: Rufat Sherifi
Redaktor gjuhësor dhe korrektor: Ammar Jusufi
Përgaditja kompjuterike: Jusuf Saliu
Shtypi: Focus – Shkup
Boton: Sh. B. Furkan Ism

Besimi në Xhennet dhe në Xhehennem është prej bazave esenciale të Islamit dhe mohuesi i tyre është pabesimtar edhe nëse beson çdo gjë tjetër. Xhenneti dhe Xhehennemi janë caku i fundit për çdo njeri, andaj nuk ka dyshim se njohja e tyre dhe puna për ta është me rëndësi të veçantë. Xhenneti dhe Xhehennemi janë shpërblimi dhe dënimi i All-Ilahut, në të cilët shpërblen dhe dënon atë që Ai dëshiron. Ai nuk shpërblen me Xhennet askënd përveç atij që njohu njësinë e All-llahut dhe iu përmbajt rrugës sä Tij dhe nuk dënon askënd me Xhehennem përveç atij që nuk iu përmbajt rrugës sä Tij.

Xhenneti dhe Xhehennemi nuk mund të njihen përmes perceptimeve dhe zbulimeve njerëzore. Ata i ndien shpirti i njeriut dhe hulumton për një gjë të tillë. Rruga e vetme për njohjen e tyre është rruga e shpalljes. Besimi në Zotin obligon edhe besimin në botën e ardhme dhe çdo gjë në te. Dmth. njohja e Zotit me argumente është menjëherë edhe njohje e çdo gjëje në botën e ardhme, sepse çdo gjë që All-llahu dhe i Dërguari i Tij thonë është e vërtetë e patjetërsueshme.

Kategoritë

Dita e fundit – Xhenneti dhe Xhehennemi

CHF10.00