Djemtë mbeten djem

CHF4.90

5 stok

 

Libri ‘Djemtë mbeten djem’ përmban disa shtjellime mbi çështjet e identitetit gjinor duke qenë se këto çështje kanë impakt mbi myslimanët që jetojnë në kontekste post-tradicionale në Perëndim.Ato prekin veçanërisht njerëzit të cilët kanë zgjedhur Besëlidhjen e Madhe të Islamit dhe që janë rritur në Judaizëm apo Krishtërim. Mënyra e zakonshme e të bërit të kësaj gjëje është nëpërmjet shqyrtimit të çështjeve në fik’hun (jurisprudencë) klasik dhe duke shpjeguar se si ligjërimi i barazisë që gjendet në Islam funksionon në mënyrë globale, e jo në mikro-nivelin e secilit vendim të fik’hut.

Autori:Timothy Winter

Shtëpia botuese:Logos-A

Botuesi:Adnan Ismaili

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Taxhudin Shabani

Redaktor artistik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Sedat Halimi

Mbikëqyrës i shtypit:Kemal Ismaili

Përktheu nga anglishtja:Arjol Guni

Numri i faqeve:60 faqe

Libri ‘Djemtë mbeten djem’ përmban disa shtjellime mbi çështjet e identitetit gjinor duke qenë se këto çështje kanë impakt mbi myslimanët që jetojnë në kontekste post-tradicionale në Perëndim.Ato prekin veçanërisht njerëzit të cilët kanë zgjedhur Besëlidhjen e Madhe të Islamit dhe që janë rritur në Judaizëm apo Krishtërim. Mënyra e zakonshme e të bërit të kësaj gjëje është nëpërmjet shqyrtimit të çështjeve në fik’hun (jurisprudencë) klasik dhe duke shpjeguar se si ligjërimi i barazisë që gjendet në Islam funksionon në mënyrë globale, e jo në mikro-nivelin e secilit vendim të fik’hut.

 

Kategoritë

Djemtë mbeten djem