Dua dhe Lutje

CHF5.90

S’ka stok

Dua është nga fjala arabe e që don te thotë lutje, me dua i drejtohemi dhe i mbështetemi vetëm All-llahut xh. sh., Krijuesit të botrave. Ky libër është përgatitur për çdo musliman e muslimane që ka dëshirë të pajiset me cilësitë, që ka urdhëruar Allahu xh. sh. dhe i dërguari i tij. Gjatë përkthimit, të këtij libri kemi përmenduar vetëm hadithet e vërteta, të thëna nga i dërguari i All-llahut xh.sh Muhammedi a.s. Në këtë libër do të lexoni dua dhe lutie nga Kur’ani dhe sunneti i Pejgamberit a. s. Në Kur’anin famëlartë All-llahu xh. sh. thotë:

Titulli: Dua dhe Lutje
Titulli i origjinalit: Fadiletud-duai vedh-dhikri
Autor: Ahmed Izzudin el-Bejanuni
Përktheu nga Arabishtja: MUHAMED MUSTAFA
Radhitja komjuterike: IMER ASLLANI
Përgatiti për shtyp: JASIR ASLLANI
Boton: Libraria LEBBEJKE

Dua është nga fjala arabe e që don te thotë lutje, me dua i drejtohemi dhe i mbështetemi vetëm All-llahut xh. sh., Krijuesit të botrave. Ky libër është përgatitur për çdo musliman e muslimane që ka dëshirë të pajiset me cilësitë, që ka urdhëruar Allahu xh. sh. dhe i dërguari i tij. Gjatë përkthimit, të këtij libri kemi përmenduar vetëm hadithet e vërteta, të thëna nga i dërguari i All-llahut xh.sh Muhammedi a.s. Në këtë libër do të lexoni dua dhe lutie nga Kur’ani dhe sunneti i Pejgamberit a. s. Në Kur’anin famëlartë All-llahu xh. sh. thotë:

Më thirni mua, unë ju përgjigjem e ata që nga mendje madhësia shmangen adhurimit ndaj meje, do të hynë në xhehennem (suretu gafir ajeti 60). Në një ajet tjetëtr All-llahu xh. sh. thotë: E kur robët e Mi pyesin ty për mua, Unë jam afër, përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata të drejt të udhëzuar le të më përgjigjen ata Mua, le të më besojnë Mua.

Si bëhet Duaja

Që të na pranohen duat duhet plotësuar këto kushte:

Të largohemi nga çdo gjë që është haram, të mos i lutemi askujt tjetër përveç All-llahut. Të kërkojmë ndihmë vetëm prej All-llahut, të marim abdest, të drejtohemi kah kibla, të ngremë duart lartë, të bëjm vepra të mira, të falim namaz , të ndihmojmë të varfërit, të falënderojm All-llahun për të mirat që na ka dhënë,të dërgojm salevat për Pejgamerin a.s. Të pendohemi për gabimet gjunahet që kemi bërë, të frigohemi All-llahut të madhëruar.

Kategoritë

Dua dhe Lutje

CHF5.90