Dyzet Net, pjesa e parë

CHF21.00

2 stok

Libri përbëhet prej dyzet ligjëratave të mbajtura në hapësirat e Fondacionit Throni në Tetovë. Tema e ligjëratave është e imponuar nga Kur’ani që do të thotë, temat e ligjëratave janë suret e Kur’anit Famëlartë. Ligjëratat kanë filluar prej sureve të shkurtëra nga fundi i Kur’anit dhe është vazhduar drejtë fillimit të tij. Pasi që botimi i ligjëratave është parapa të botohet shkallë – shkallë, në këtë pjesë janë prezentuar dyzet ligjëratat e para në të cilat është bërë përpjekje të jepen sqarime në lidhje me suret: En-Nas, El-Felek, El-Ihlas, El-Mesed, El-Nasr dhe El-Kafirun.

Category:

Titulli: Dyzet Net, pjesa e parë
Autorë: Metin Izeti
Botues: Logos – A
Biblioteka: Elif
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Edib Agagjyshi
Redaktor gjuhësor: Shkëlzen Halimi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Libri përbëhet prej dyzet ligjëratave të mbajtura në hapësirat e Fondacionit Throni në Tetovë. Tema e ligjëratave është e imponuar nga Kur’ani që do të thotë, temat e ligjëratave janë suret e Kur’anit Famëlartë. Ligjëratat kanë filluar prej sureve të shkurtëra nga fundi i Kur’anit dhe është vazhduar drejtë fillimit të tij. Pasi që botimi i ligjëratave është parapa të botohet shkallë – shkallë, në këtë pjesë janë prezentuar dyzet ligjëratat e para në të cilat është bërë përpjekje të jepen sqarime në lidhje me suret: En-Nas, El-Felek, El-Ihlas, El-Mesed, El-Nasr dhe El-Kafirun.

Gjithashtu me qëllim që të mos preket në natyrshmërinë e ligjëratave të mbajtura, nuk është intervenuar në rendin logjik të bartjes në përmasën e shkruar të tyre. Domethënë, gjuha e librit ka ruajtur stilin, gjuhën dhe detajet e ligjëratave. Libri në fjalë është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë.

Kategoritë

Dyzet Net, pjesa e parë