Ebu Bekër Es-Sidiku, sahabiu më i mirë dhe më i drejtë për kalifat

CHF11.90

S’ka stok

Kjo është një përmbledhje e renditur në mënyrë të saktë, që është e mbushur me argumente nga Kurani, nga Suneti dhe nga konsensusi i dijetarëve të umetit në sqarimin e mirësisë së Ebu Bekrit r.a. dhe kalifatit të tij të merituar pas të Dërguarit të Allahut.

Titulli: Ebu Bekër Es-Sidiku, sahabiu më i mirë dhe më i drejtë për kalifat
Studimi i përmbledhur nga libri “Minhaxhus-suneh En-nebeuzjeh” i shejhul islam Ibën Tejmijes
Autor: Muhamed ibën Kasimi
Përktheu nga arabishtja: Enes Breshta
Lektor: Blerim Muhaxheri
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Shtëpia botuese: “Orienti”
Botues: Muhamed Bajrami

Kjo është një përmbledhje e renditur në mënyrë të saktë, që është e mbushur me argumente nga Kurani, nga Suneti dhe nga konsensusi i dijetarëve të umetit në sqarimin e mirësisë së Ebu Bekrit r.a. dhe kalifatit të tij të merituar pas të Dërguarit të Allahut.

Përmbajtja e librit:

Sahabët dhe kalifët e drejtë, Vlera e disa kalifëve në krahasim me të tjerët, Ebu Bekri është sahabiu më i mirë, Puna e tij, Pozita e tij para islamit, Cilësimi i tij me epitetin “Es-Sidiku”, Besniku është më i plotë se i sinqerti dhe i drejti, I pari që u lëndua për hir të Allahut, I pari që e ka mbrojtur të Dërguarin e Allahut, I pari që ftoi në fenë e Allahut, I pari që shpenzoi pasurinë e tij në ndihmë të islamit, Vlera e shpejtimit për në shpenzim dhe në luftë, e ai ishte i pari në të dyjat, Epërsia e tij ndaj Omerit në shpenzim, Ebu Bekri është shoku absolut i Profetit, vlera e kësaj shoqërie, qëllimet dhe dallimi i tij në të, Ndodhia e udhëtimit të tij bashkë me Profetin drejt emigrimit, Ebu Bekn është më i devotshmi i umetit, Njeriu me besimin më të fortë, Dëshmia e Profetit për të dhe Omerin me besim të plotë, Ai është sahabiu më i ditur dhe më i zgjuar, Shkaku i transmetimeve të pakta nga ai dhe sahabët e mëdhenj, Ai është nga shkruesit e shpalljes, Asketi më i madh në mesin e sahabëve, Njeriu më i guximshëm pas Profetit, Krijesa më e dashur te i Dërguari i Allahut, Profeti e përkrahte atë, Nuk e lëndoi Profetin kurrë, Vajza e tij ishte gruaja më e dashur e Profetit, Besimi i tërë të afërmve të tij është nga veçoritë e tij, Kujdesi i tij ndaj familjes së Profetit, Ai i dha fund mospajtimit rreth trashëgimisë me hadithin e të Dërguarit, Ebu Bekri kishte prioritet në konsultim, Profeti konsultohej me Ebu Bekrin dhe Omerin në ato gjëra për të cilat nuk kishte shpallje specifike, Profeti e.ngjasoi secilin prej të dyve me dy profetë, Ebu Bekri ishte nga oratorët dhe predikuesit më të mirë, Fjalimi i tij pas vdekjes së Profetit, Fjalimi i tij i mbajtur në Ditën e Sekijfes, Fjalimi i tij pas besatimit (EI-Bejah), Fjalimi i tij kur shumë njerëz e braktisën fenë, Fjalimi i tij kur i mblodhi ushtritë për luftimin e ithtarëve të Librit në Sham, Njeriu më i mirë pas Profetit është Ebu Bekri, Çdo lëvdatë që përmendet në Kuran, ai përfshihet i pari në të, Virtyte të mbledhura tek ai brenda një dite, Ai është i pari që do të hyjë në xhenet nga ky umet, Ai do të thirret nga tërë dyert e xhenetit, Thënia e Omerit për të: “Një natë dhe një ditë e Ebu Bekrit është më e mirë se sa Omeri dhe familja e tij”, Kalifati i Ebu Bekrit ishte i drejtë dhe i saktë me tekStet e sheriatit dhe konsensusin e umetit, Epërsia që imannët e islamit i dhanë Ebu Bekrit dhe Omerit, Edhe armiqtë e Profetit e dinin mirësinë e Ebu Bekrit dhe Omerit, andaj frikësoheshin prej tyre, Hadithet e sakta rreth Aliut nuk tregojnë se ai ishte më i mirë, më i pagabueshëm dhe më i drejtë për kalifat pas Profetit, Konsensusi mbi kalifatin e Ebu Bekrit duke i dhënë besën në Sekijfe, Besa e dhënë atij nga të gjithë muslimanët në minber, Vonimi i Sad ibën Ubades në dhënien e besës, Aliu dhe disa njerëz nga fisi Beni Hashim e vonuan dhënien e besës, mirëpo pastaj i dhanë besën, Konsensusi i konsideruar në udhëheqje, Edhe sikur të mos ishte vendosur konsensus mbi kalifatin e Ebu Bekrit, Kalifati i Ebu Bekrit është vendosur me Librin e Allahut dhe me shpatë, Veprat e Ebu Bekrit në kohën e kalifatit të tij, Përsosmëria e kalifëve të drejtë dhe Omer ibën Abdulazizi, Kush shan Ebu Bekrin e Omerin dhe sahabët e tjerë, Kohëzgjatja e kalifatit të tij, Varri i tij ….

Kategoritë

Ebu Bekër Es-Sidiku, sahabiu më i mirë dhe më i drejtë për kalifat

CHF11.90