Edukata fetare e morale

CHF8.00

S’ka stok

Një dorac për fëmijë pse jo edhe për të rritur mbi edukatën fetare dhe moralenë shoqërinë tonë. Libër që nuk duhet ti mungojë familjes suaj.

Titulli: Edukata fetare e morale
Autorë: Haki Sharofi
Pregaditur nga: Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini
Për botuesin: Adnan Ismaili
Recensues: Muhidin Ahmeti
Redaktor letrar: Xhevat Lloshi
Redaktor artistic dhe dizajni: Edi Agagjushi
Redaktor teknik dhe faqosja: Naser Fera
Botues: Logos – A

Një dorac për fëmijë pse jo edhe për të rritur mbi edukatën fetare dhe moralenë shoqërinë tonë. Libër që nuk duhet ti mungojë familjes suaj.

Përmbajtja e Librit:

Unë jam Musliman, Unë jam Musliman i mirë, Çka beson muslimani, Zoti i madh, Pejgamberi ynë, Sjellja e Muslimanit, Si e madhëron muslimani Zotin Ku madhërohet All-llahu, Si lutet muslimani kur ulet pranë sofrës, Si lutet muslimani i kur i kryen punët, Disa lutje të shkurtra dhe kuptimi i tyre, Melekët (engjëjt ), Kurani, Dëgjimi i prindërve, Sjellja e mirë ndaj çdokujt, Lutja për prindërit, Lutja e jetimëve, Jeta pas vdekjes, Disa lutje të shkurtra, Himni fetar, Pse Muslimanët shkojnë në xhami, Festat fetare të Muslimanëve, Bajrami, Urimet e Bajramit, Besimet e përbashkëta tëatyre që shkojnë në Xhami, Kush na e ka mësuar fenë, Hazreti Muharnmedi dhe jeta e Tij, Abdesi, Tëf alurit — namazi (lavdërimi i Zotit), Netët e mira ( të Mëdha ), Ramazani dhe agjërimi, Ndihma të varfërve, Bajrami i Kurbanit, Haxhilerët, Morali i hazreti Muhammedit A.S., Ndimma ndaj të afërmve, Ndihma bashkëatdhetarëve dhe mbarë njerëzimit, Disa pjesë të shkurtra të Kur’anit

Kategoritë

Edukata fetare e morale

CHF8.00