Edukata islame pjesë përbërëse e besimit, pjesa e dytë

CHF25.90

2 stok

Ky libër është mjaft voluminoz që në vete ngërthen dhe studion shumë çështje të domosdoshme për jetën e praktike të besimtarit islam. Autori me një mjeshtri të lartë profesionale parashtron çështjet qartë dhe bindëshëm duke bashkangjitur edhe argumentin. Përmes shtjellimeve të tematikave të llojllojshme me të cilat ballafaqohet besimtari islam gjatë jetës së tij, autori në mënyrë figurative ndërton një person me bindje dhe besim të thellë në Krijuesin e tij, i zhveshur nga demagogjia por i veshur me petkun e devotshmërisë së moralit të lartë.

Titulli: Edukata islame pjesë përbërëse e besimit, pjesa e dytë
Autorë: Dr. Taxhedin Bislimi
Recensentë: Jusuf Zimeri
Redaktor: Melek Bislimi

Ky libër është mjaft voluminoz që në vete ngërthen dhe studion shumë çështje të domosdoshme për jetën e praktike të besimtarit islam. Autori me një mjeshtri të lartë profesionale parashtron çështjet qartë dhe bindëshëm duke bashkangjitur edhe argumentin. Përmes shtjellimeve të tematikave të llojllojshme me të cilat ballafaqohet besimtari islam gjatë jetës së tij, autori në mënyrë figurative ndërton një person me bindje dhe besim të thellë në Krijuesin e tij, i zhveshur nga demagogjia por i veshur me petkun e devotshmërisë së moralit të lartë.

Temat e librit: I sëmuri dhe të sëmurit, Transplantimi i pjesëve të trupit të njeriut, Vizita e varrezave, Edukata e ndërtimit të familjes sipas Islamit, Fejesa, Martesa begati e Allahut për mbarë njerëzimin, Aborti, Fekondimi artificial ( invitro ), Obligimet e fëmijëve ndaj prindërve, Obligimet e mësuesit ndaj nxënësit, Etika e bisedimit – debatit në Islam etj,…..

Kategoritë

Edukata islame pjesë përbërëse e besimit, pjesa e dytë