Enciklopedia e dijenisë dhe urtësisë

CHF36.00

81 stok

Përkthimi i veprës klasike Xhamiu-l-ulum ve-l-Hikem të muhadithit të njohur Ibn Rexheb el-Hanbeli. Një përzgjedhje në komentin e 50 hadithe të të Dërguarit së bashku me mësimet që nxirren nga to dhe fjalët e sahabëve lidhur me to.

Category:

Titulli: Enciklopedia e dijenisë dhe urtësisë, përzgjedhje në komentin e pesëdhjetë haditheve të të Dërguarit alejhi selam
Autori: Hafidh Ebul-Ferexh Zejnudin Abdurrahman Ibn Rexheb el-Hanbeli
Përmbledhi: Ebu Usame Selim ibn Id el-Hilali
Përktheu: Dr. Selim Sulejmani
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Redaktor: Muharrem Haziri, teolog
Redaktorë gjuhësor: Prof. Nazim Shurdhani
Ballina: Dorlir Kraja
Botues: Sira – Prishtinë

Përkthimi i veprës klasike Xhamiu-l-ulum ve-l-Hikem të muhadithit të njohur Ibn Rexheb el-Hanbeli. Një përzgjedhje në komentin e 50 hadithe të të Dërguarit së bashku me mësimet që nxirren nga to dhe fjalët e sahabëve lidhur me to.

Përmbajtja e librit:

Veprat vlerësohen në bazë të qëllimit, Domethënia e hixhretit, Nijeti në terminologjinë e fikhut, Islami, Imani dhe Ihsani, Pesë shtyllat e islamit, Etapat e krijimit të njeriut; Kaderi, Ibadeti dhe bidati, Pastrimi i zemrave, Feja është këshillë, Mbrojtja e gjakut, nderit dhe pasurisë, Si duhet kryer obligimet, Unë jam i mirë, Largimi nga të dyshimtat, Lëre të kotën, Koncepti i vëllazërisë, Vlera e jetës, Mirësjellja, Mos u zemëro, Koncepti i ihsanit, Koncepti i takvasë (devotshmësisë), Mbrojtja e Allahut, Koncepti i trupit, Koncepti i besnikërisë, Rruga e xhenetit, Përgjegjësia ndaj vetvetës, Kush gjen mirë le të falenderoj Allahun, e kush gjen keq le ta fajësoj vetvetën, Çka mund të jepni sadaka, Edhe kjo është sadaka, Mirësia, Pasimi i sunetit, Veprat që të mundësojnë xhenetin, Heshtja është mëshirë, Koncepti i zuhdit, Maturia, Bazat e gjykimit në islam, Vetëveprimi, Solidariteti, Vlera e lehtësimit, Si llogariten të mirat, Koncepti evlia, Çka i është falur umetit, Mbi gabimin dhe harresën, Mbi statusin e të detyruarit, Mos e lakmo këtë botë, Shenjat e imanit, Lutja, Trashëgimia, Afërsia nga gjaku dhe gjiri, Ushqimet e ndaluara, Krejt çka dehë është haram, Si të ushqehemi, Koncepti mynafik, Mbështetja në Allahun, Dhikri, Sunetet e dhikrit të përditshëm etj….

Kategoritë

Enciklopedia e dijenisë dhe urtësisë