Enciklopedia e etikës Pejgamberike

CHF36.00

S’ka stok

‘El Edebu el Mufred’ me sa duket është vepra e dytë më e rëndësishme e Imam Buhariut e cila ekskluzivisht i shqyrton çështjet e etikës morale në Islam, duke u përqendruar në zakonet dhe në traditat e myslimanëve të hershëm. E shkruar në shek. IX, ajo është një prej librave të para që u përpilua mbi këtë çështje.

Titulli: Enciklopedia e etikës Pejgamberike
Titulli i origjinalit: El-Edebu-l- Mufred
Autorë: Imam Buhariu
Për botuesin: Fuad Vila
Përkthyes: Hanife Alija Dauti
Redaktor fetar: Ali Shaban Tanusha
Redaktor gjuhësor: Agim Avdiu
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Dëshmia
Botues: Sh. B. Dëshmia

Autori i këtij libri, Imam Ebu Alidullah Muhammed ibn Ismail El Buhariu është një ndër përmbledhësit e mirënjohur të hadithit dhe njihet për përpikërinë e tij të drejtë dhe të saktë. Thuhet se i ka inter- vistuar një mijë dijetarë të hadithit të cilët kanë jetuar në vende të Iargëta si Egjipti, Hixhazi dhe Iraku. Imam Buhariu, çerekun e jetës së tij ia përkushtoi më shumë veprës ‘El Xham’i es-Sahih’ e cila përgjithësisht konsiderohet si burim i dytë i besueshëm pas Kuranit. ‘EI Xham’i es-Sahih’ është një punim enciklopedik që i shqyrton të gjitha aspektet jetësore.

‘El Edebu el Mufred’ me sa duket është vepra e dytë më e rëndësishme e Imam Buhariut e cila ekskluzivisht i shqyrton çështjet e etikës morale në Islam, duke u përqendruar në zakonet dhe në traditat e myslimanëve të hershëm. E shkruar në shek. IX, ajo është një prej librave të para që u përpilua mbi këtë çështje.

Islami gjithmonë i ka kushtuar rëndësi të madhe sjelljes morale, duke u mbështetur në thënien e Pejgamberit Muhamed sal-lallahu alejhi ue sel-lem: “Jam dërguar që t’i përmbush vlerat e moralit.” Ai gjithashtu ka thënë: “Më afër meje në Ditën e Gjykimit do të jetë ai që ka moral më të mirë.” Fjalët e pejgamberit sal-lallahu alejhi ue sel-lem janë po aq relevante sot, ashtu siç kanë qenë para katërqind viteve, njëherësh edhe në shoqërinë moderne shekulariste sot, ku kufiri mes tëmirës dhe të keqes po turbullohet gjithnjë e më shumë, ndërsa njerëzimi kurrë nuk ka pasur nevojë më të madhe për një udhëzim të këtillë.

Kategoritë

Enciklopedia e etikës Pejgamberike

CHF36.00