Epoka e Islamistëve të rinjë, Një këndvështrim mbi betejat ideologjike dhe politike në epokën e revolucioneve Arabe

CHF13.00

6 stok

Librin Epoka e Islamistëve të Rinj ku autori e ka ndarë librin në shtatë tema. Fillon nga Lindja e mesme, vazhdon me Turqinë, me rrjetet e reja moderne të Islamit, protestat arabe, pastaj shtjellon shkaqet pse Islamistët ranë pre e shfrytëzimit, mënyrat se si duhet bashkëpunuar me islamistët e rinj dhe për të përfunduar me temën e shtatë që flet mbi epokën e islamistëve të rinj dhe disa konkluzione false.

Titulli: Epoka e Islamistëve të rinjë, Një këndvështrim mbi betejat ideologjike dhe politike në epokën e revolucioneve Arabe
Autori: Velid El Huvejrini
Për botuesin: Bekir Halimi
Përktheu: Enkelid Pelari
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Redaksia Nun
Redaktor gjuhësor: Arian Koçi
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botoi: Nun
Libri ka 273 faqe

Shejhul Islam ibën tejmijeh ka thënë: ‘’Myslimani duhet të dallojë të keqen që ndodh dhe gradën e saj në Kuran e sunet, ashtu siç duhet të njohë nga ana tjetër të mirat që ndodhin dhe gradën e tyre në kuran dhe sunet. Kështu ai bën dallimin midis gjykimeve që marrin ndodhi dhe ngjarje të caktuara dhe të cilat Kurani dhe suneti duan që ato të ndodhin. Rrjedhimisht i jepet përparësi veprave që janë më shumë të dobishme e më pak të dëmshme, përkundër atyre veprave që janë më pak të dobishme se to, duke zgjedhur të keqen më të vogël dhe duke absorvuar të mirën më të madhe. Sepse ai që nuk e njeh aktualitetin dhe obligimin në fe, nuk i njeh ligjet e Zotit xh.sh tek njerëzit, e nëse nuk i din këto, atëherë ai person punon me injorancë dhe kush e adhuron Allahun xh.sh me padituri sjell më shumë shkatërrim sesa ndreqje’’

Librin Epoka e Islamistëve të Rinj ku autori e ka ndarë librin në shtatë tema. Fillon nga Lindja e mesme, vazhdon me Turqinë, me rrjetet e reja moderne të Islamit, protestat arabe, pastaj shtjellon shkaqet pse Islamistët ranë pre e shfrytëzimit, mënyrat se si duhet bashkëpunuar me islamistët e rinj dhe për të përfunduar me temën e shtatë që flet mbi epokën e islamistëve të rinj dhe disa konkluzione false.

Kategoritë

Epoka e Islamistëve të rinjë, Një këndvështrim mbi betejat ideologjike dhe politike në epokën e revolucioneve Arabe