Fetva bashkëkohore – pjesa e dytë

CHF38.00

15 stok

Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Category:

Titulli i librit: Fetva bashkëkohore – pjesa e dytë
Autor: Dr. Jusuf KARDAVI
Përkthyen nga arabishtja:
Bashkim ALIU, Nehat ISMAILI, Eljesa MAHMUTI,
Lektor: Agim Avdiu, Agim Abazi
Përgatitja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf SALIU
Botues: SHB Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve.

Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Në pjesën e dytë janë fetvatë për këto tema:

Burimet Islame – Prej Kuranit dhe synetit, Në fushën e adhurimeve dhe kushteve islame – Çdo gjë e re nuk është bidat, Në fushën e bazave dhe të rregullave, Në fushën e besimit dhe metafizikës, Fetva për çështjet e femrës dhe familjes, Në sferën e shoqërisë, mardhënieve dhe transaksioneve shoqërore, Në mes Fikhut ( të drejtës Islame ) dhe mjekësisë, Në sferën e politikes dhe qeverisjes etj.

Kategoritë

Fetva bashkëkohore - pjesa e dytë