Fetva bashkëkohore – pjesa e tretë

CHF38.00

18 stok

Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve. Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Category: Tags: , , ,

Titulli i librit: Fetva bashkëkohore – pjesa e tretë
Autor: Dr. Jusuf KARDAVI
Përkthyen nga arabishtja: Bashkim ALIU
Recesent: Nasuf Hoxha
Lektor: Rezarta Alla
Korrektor: Agim Abazi
Përgatitja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf SALIU
Botues: SHB Furkan ISM
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Fetvatë kanë një pozitë të lartë në fe, për këtë edhe Ibn Kajjimi këtë veprimtari e krahasoi me imzanë-nënshkrimin e vendimeve të Zotit të botëve.

Nisur nga kjo, shumë prej dijetarëve të gjeneratave të para, fetvanë e shihnin punë shumë të madhe dhe me përgjegjësi, për këtë edhe i iknin fetvasë apo pyetësin e dërgonin te tjetri. Në mesin e tyre u përhap thënia: “Ai që merr guxim t’i futet fetvasë, ai merr guxim t’i futet zjarrit”. Kjo ishte si rezultat i vetëdijesimit të tyre për seriozitetin e çështjes dhe për përgjegjësinë e madhe para All-llahut të Madhërishëm. Duhet ditur faktin se prej krimeve më të mëdha në Islam është krimi i atyre të cilët thonë për All-llahun atë që nuk e dinë, duke e lejuar në këtë mënyrë të ndaluarën apo duke e ndaluar të lejuarën, duke mos pasur për këtë leje prej All-llahut të Madhërishëm.

Në pjesën e tretë janë fetvatë për këto tema:

Komentimi shkencor i Kuranit, Fetva në sferën e Hadithit, Fetva në sferën e bazave të së drejtës Islame – Usuli Fikhut, Fetva në sferën e besimeve, Fetva në sferën e adhurimeve, Gruaja dhe familja, Mardhëniet shoqërore dhe transaksionet, Fetva në sferën e politikës dhe pushtetit, Fetva në sferën e mjekësisë dhe shëndetit, Fetva në sferën e dispozitave që kanë të bëjnë me pakicat, Të ndryshme etj.

Kategoritë

Fetva bashkëkohore - pjesa e tretë