Fetvatë e të Derguarit alejhi selam

CHF21.90

12 stok

Këto janë fetvatë e të Dërguarit Muhamed a.s., lidhur me çështje sheriatike – juridike. Pejgamberi a.s. është përgjigjur në shumë pyetje rreth problemeve dhe paqartësive me të cilat janë ndeshur sahabët në kohën e tij që njeherësh janë aktuale edhe sot.

Titulli: Fetvatë e të Derguarit alejhi selam
Titulli i origjinalit: Fatava Imam el-muftin Ve Resul Rabil alemin
Autori: Ibn Kajim el Xhevzije
Referencat dhe verifikimi i haditheve: Abdulkadir Arnauti
Shqiproi nga boshnjakishtja: Agim Avdiu
Redaktor gjuhësor: Ejup Musa
Redaktoi: Bujar Verbovci
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Kopertina: Bashkim Mehani
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botoi: Dëshmia & Sira

Këto janë fetvatë e të Dërguarit Muhamed a.s., lidhur me çështje sheriatike – juridike. Pejgamberi a.s. është përgjigjur në shumë pyetje rreth problemeve dhe paqartësive me të cilat janë ndeshur sahabët në kohën e tij që njeherësh janë aktuale edhe sot.

Kategoritë

Fetvatë e të Derguarit alejhi selam