Fijet sekrete në mes mesihut dexhall, misteri i trekëndshit të Bemudeve dhe pjatave fluturuese

CHF12.00

319 stok

I drejtoj një thirrje speciale dijetarëve dhe mendimtarëve, por edhe çdo muslimani të mençur të mendojë për këtë Problem. Në këtë libër janë prezentuar sqarime të hollësishme mbi lidhjen në mes Mesihut Dexhall, trekëndëshit të Bermudeve dhe pjatave fluturuese.

Titulli: Fijet sekrete në mes mesihut dexhall, misteri i trekëndshit të Bemudeve dhe pjatave fluturuese
Autor: Muhammed Isa Davud
Përktheu nga gjuha boshnjake: Dr. sc. Selim Sylejmani
Editor: Lulzim Lecaj
Recensues: Avni Aliu
Biblioteka: Ilm
Redaktor: Lulzim Lecaj
Lektura dhe korrektura: Selim Z. Sylejmani
Realizimi kompjuterik: Ars poetica, Ardiana Mehmeti – Bajrami
Disajni dhe DTP: Ars poetica
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame
Shtypi: Druckart – Prishtinë
Libri ka 255 faqe.

Kurani është kumtesë për njerëz, që me të të këshillohen dhe të dinë se Ai është vetëm një. zot, (zot i Vetëm) dhe që t’i këshilloj ata që kanë mend. Muhammedit, s.a.v.s. i cili e ka paralajmëruar tërë njerëzimin për të keqen e prezentuar në qenien e Mesihut Dexhall apo thënë ndryshe Antikrishtit. Ai nuk ka drejtuar thirrjen vetëm njerëzve të një periudhe të caktuar kohore (ose një kategorie të caktuar njerëzish) dhe nuk ka deklaruar: “o muslimanë”, as: “o besimtarë”, as ka deklaruar: O ithtarët e Muhammedit, s.a.v.s., por ka ftuar mbarë njerëzimin, madje edhe më shumë se kaq: i ka ftuar të gjithë njerëzit dhe xhinët.

Nuk ka ekzistuar ndonjë sprovë më e madhe në Tokë prejse Allahu i Madhëruar i ka krijuar pasardhësit e Ademit se sprova e Dexhallit. Allahu i Madhëruar nuk e ka dërguar asnjë të dërguar që nuk e ka paralajmëruar popullin e vet për Dexhallin.

“Unë jam pejgamberi i fundit, ndërsa ju jeni ithtarë të pejgamberit të fundit, dhe ai (Dexhalli), për këtë nuk ka dyshim, do të lajmërohet në mesin tuaj. Prandaj, nëse lajmërohet derisa unë jam në mjedisin tuaj, unë do ta mposht për të gjithë muslinmët. Nëse, ndërkaq, ai lajmërohet pas meje, çdonjëri do të duhet të përhallet me te individualisht. Pas meje Allahu është mbështetja e vetme për çdo musliman.’’

I drejtoj një thirrje speciale dijetarëve dhe mendimtarëve, por edhe çdo muslimani të mençur të mendojë për këtë Problem. Në këtë libër janë prezentuar sqarime të hollësishme mbi lidhjen në mes Mesihut Dexhall, trekëndëshit të Bermudeve dhe pjatave fluturuese.

Kategoritë

Fijet sekrete në mes mesihut dexhall, misteri i trekëndshit të Bemudeve dhe pjatave fluturuese