Fikhu Hanefi, Komplet prej katër vëllimesh

CHF130.00

85 stok

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe suneti.

Titulli: Fikhu Hanefi – Komplet prej katër vëllimesh

– Pjesa e parë – Ibadat
– Pjesa e dytë – E drejta familjare
– Pjesa e tretë – E drejta penale
– Pjesa e katërt, Transaksionet ( Shitblerja, qiraja dhe hipoteka )
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz
Përktheu: Dr. Selim Sulejmani
Redaktor profesional: Mr. Flamur Sofiu
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Behram Mehmeti
Ballina: Dorlir Kraja
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FOCUS PRINT, Shkup-Prishtinë
Faqe: 640
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe suneti.
Sqarimi i dispozitave të fikut për njerëzit në këtë kohë konsiderohet ndër veprat, ibadetet vullnetare dhe bindjet më të mira.

Shumë juristë të shquar islamikë kanë dhënë kontributin e vet për ndërtimin e sistemit juridik islamik. Kontributi i tyre ka qenë i vazhdueshëm pas shumë shekujsh e rrethanash të ndryshme, të cilat janë paraqitur para këtij ligji të përhershëm. Kjo begati e fikhut, me të cilën krenohemi, nuk është rezultat i një kohe të caktuar, as është kontribut i vetëm imamit më të madh Ebu Hanife,

Kategoritë

Fikhu Hanefi, Komplet prej katër vëllimesh