Fikhu Hanefi pjesa e tretë, E drejta penale

CHF40.00

100 stok

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe suneti. Sqarimi i dispozitave të fikut për njerëzit në këtë kohë konsiderohet ndër veprat, ibadetet vullnetare dhe bindjet më të mira.

Category: Tags: , , , , ,

Titulli: Fikhu Hanefi pjesa e tretë, E drejta penale
Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz
Përktheu: Dr. Selim Sulejmani
Redaktor profesional: Mr. Flamur Sofiu
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Korrektor: Jusuf Ahmeti
Ballina: Dorlir Kraja
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FOCUS PRINT, Shkup-Prishtinë
Faqe: 644
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe suneti. Sqarimi i dispozitave të fikut për njerëzit në këtë kohë konsiderohet ndër veprat, ibadetet vullnetare dhe bindjet më të mira.

Kategoritë

Fikhu Hanefi pjesa e tretë, E drejta penale