Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë

CHF6.00

9 stok

Libri “Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë”, vepër kjo e shkruar nga filozofi i mirënjhour mysliman Ibn Rushdi, i njohur në perëndim si Averroes. Ky libër mëton të sqarojë pikëmapjet e Ibn Rushdit në relacionet religjion – filozofi. Ibn Rushdi është racionalist, por jo në kuptimin evropian, që e mohon Shpalljen hyjnore dhe tërë atë që quhet e mbinatyrshme. Ibn Rushdi së pari tregon se Ligji i Zotit thërret në studimin racional dhe të thelluar të botës dhe në njohjen racionale të Shpalljes (që shihet qartë nga Kur’ani). Pastaj, Ibn Rushdi rekomandon studimet logjike si mjet për arritjen e njohjes.

Titulli: Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë
Titulli i origjinalit: Fasl’ul-mekali ve takriru ma bejne’sh-sheriati ve’l-hikmeti min’el-ittisal
Titulli në kroatisht: Knjiga prosudbene rasprave
Autor : Ibn Rushdi ( Averroes ), Ebu’l-velid Muhammed Ibn Ahmed ibn Rushd
Përkthyes nga kroatishtja me konsultim të tekstit arabisht: Nexhat Ibrahimi
Për botuesin: Adnan Ismaili
Biblioteka: Mendimi Islam
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Botues: Logos – A
Shtypi: Focus Print – Shkup

Libri “Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë”, vepër kjo e shkruar nga filozofi i mirënjhour mysliman Ibn Rushdi, i njohur në perëndim si Averroes. Ky libër mëton të sqarojë pikëmapjet e Ibn Rushdit në relacionet religjion – filozofi. Ibn Rushdi është racionalist, por jo në kuptimin evropian, që e mohon Shpalljen hyjnore dhe tërë atë që quhet e mbinatyrshme. Ibn Rushdi së pari tregon se Ligji i Zotit thërret në studimin racional dhe të thelluar të botës dhe në njohjen racionale të Shpalljes (që shihet qartë nga Kur’ani). Pastaj, Ibn Rushdi rekomandon studimet logjike si mjet për arritjen e njohjes.

Kategoritë

Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë