Fjalor i Oksfordit për Islamin

CHF30.90

4 stok

Një nga këto vepra që ka një vlerë të madhe është edhe përmbledhja leksikografike me titull “Fjalor i Oksfordit për Islamin”, fryti një numri të madh autorësh, nën kujdesin e John L. Esposito.

Titulli: Fjalor i Oksfordit për Islamin
Titulli i origjinalit : The Oxford Dictionary of Islam
Autorë : John L. Esporsito
Përkthyese : Mimoza Shabani
Botues : Logos – A
Biblioteka : Fjala
Për botuesin : Adnan Ismaili
Kryeredaktorë : Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Zeqirja Ibrahimi
Redaktorë: Nexhat Ibrahimi, Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Një nga këto vepra që ka një vlerë të madhe është edhe përmbledhja leksikografike me titull “Fjalor i Oksfordit për Islamin”, fryti një numri të madh autorësh, nën kujdesin e John L. Esposito.

Fjalori është rezultat i angazhimit të orientalistëve botërorë, por edhe i disa autorëve muslimanë, të motivuar nga zhvillimet e shumta politike, ushtarake, ekonomike, por edhe kulturore e shkencore rreth Islamit dhe për Islamin, me qëllim që sa më mirë të spjegohet dhe kuptohet Islami. Por kjo vepër ka vlerë të madhe edhe për lexuesin shqiptar për intelektualët, shkrimtarët, akademikët dhe studiusit e tjerë që nuk e kuptojnë arabishten dhe të kenë më lehtë në përkthimin dhe kuptimin e termave të ndryshëm mbi Islamin.

Kategoritë

Fjalor i Oksfordit për Islamin