Gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të femijëve

CHF6.90

S’ka stok

Edhe përkundër rëndësisë së përgjegjësisë dhe seriozitetit të problemit të ‘’edukimit të fëmijëve’’, do të vërejmë se është shumë i madh numri i prindërve të pakujdesshëm për këtë pyetje thelbësore, ashtu që këtë e marrin shkel e shko dhe nuk ia kushtojnë kujdesin dhe interesimin e nevojshëm. Këta prindër në përgjithësi e kanë lënë pas dore dhe e kanë braktisur edukimin e fëmijëve të tyre, nuk interesohen për zhvillimin dhe rezultatet e tyre, as që ua japin këshillat e nevojshme, drejtimet dhe udhëzimet në momentet kur ato për fëmijët e tyre janë më se të nevojshme.

Titulli: Gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të femijëve
Autor: Muhamed HAMD
Përktheu nga gjuha boshnjake: Sabahudin FETAHU
Recenzoi: Rufat SHERIFI
Lektor: Fatmire Ajdini-HOXHA
Korrektorë:Ammar JUSUFI, Agim ABAZI
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf SALIU
Botues: Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Faqe: 136

Edhe përkundër rëndësisë së përgjegjësisë dhe seriozitetit të problemit të ‘’edukimit të fëmijëve’’, do të vërejmë se është shumë i madh numri i prindërve të pakujdesshëm për këtë pyetje thelbësore, ashtu që këtë e marrin shkel e shko dhe nuk ia kushtojnë kujdesin dhe interesimin e nevojshëm. Këta prindër në përgjithësi e kanë lënë pas dore dhe e kanë braktisur edukimin e fëmijëve të tyre, nuk interesohen për zhvillimin dhe rezultatet e tyre, as që ua japin këshillat e nevojshme, drejtimet dhe udhëzimet në momentet kur ato për fëmijët e tyre janë më se të nevojshme.

Përmbajtja e librit: PARALAJMËRIMI, GABIMET MË TË SHPESHTA TË RREZIKSHME GJATË EDUKUMIT TË FËMIJËVE, Edukimi i fëmijëve përmes rrugës së frikësimit, kërcënimit dhe tmerrimit, Edukimi i fëmijëve përmes mendjelehtësisë dhe “gjuhës së gjatë”, Edukimi i fëmijëve brendapërbrenda familjes e cila nuk i ka të definuara marrëdhëniet dhe mësimi i fëmijëve në jetë të komoditetit, bollëkut, luksit dhe dëfrimit, Mundësimi i fëmijëve për gjithçka që dëshirojnë dhe kërkojnë, Përmbushja e dëshirave të fëmijëve për shkak të qajtjes së tyre para prindërve, Blerja e automobilave fëmijëve derisa janë ende të vegjël dhe të papjekur, Ashpërsia dhe “dora e fortë” ndaj fëmijëve më shumë seç është e nevojshme, Koprracia ndaj fëmijëve, Zvogëlimi i kujdesit, butësisë dhe dashurisë ndaj fëmijëve, Të kushtuarit rëndësi vetëm dukjes së jashtme, Vetëmashtrimi për cilësitë e mira të fëmijëve, Vetëmashtrimi për cilësitë e këqija të fëmijëve, Bërja dallim ndërmjet fëmijëve, Shtyerja e martesës së djemve pasiqë të shprehet nevoja dhe dëshira e tyre për të, Shtyerja e martesës së vajzave dhe “tregtimi” me to, Martesa e vajzave me njeriun e paqëlluar etj…..

Kategoritë

Gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të femijëve

CHF6.90