Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore

CHF28.00

S’ka stok

Vepra “Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore” është një prej veprave më të rëndësishme të hadithit. Përmban rreth 1600 hadithe që në të vërtetë janë argamente të dijetarëve muslimanë për qëndrimet e tyre në të gjitha pjesët e fikhut. Për këtë autori rahmetullahi alejhi (Allahu e mëshiroftë!) vetë veprën e ka renditur sipas kapitujve të fikhut me qëllim që lexuesit të haditheve të përmendura t’ia lehtësojë kthimin, krahasimin dhe argumentimin me hadithet e njëjta në çështje të ndryshme të kapitujve të njëjtë të fikhut. Vepra dallohet me veçoritë që mungojnë ne shumë vepra të tjera të haditheve.

Titulli: Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore
Titulli në origjinal: Bulugul-meram min edileti el-ahkam
Titulli në gjuhën boshnjake: Vrhunac čežnje za šerijatskim dokazima
Autorë: El-Hafiz Ibnu Haxher El-Askalani
Përktheu në shqip: Agim Avdiu
Recensoi: Shpend Zeneli
Lekturoi: Avni Avdiu
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Për botuesin: Muhamed Bajrami
Botues: Sh. B. Orienti

Vepra “Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore” është një prej veprave më të rëndësishme të hadithit. Përmban rreth 1600 hadithe që në të vërtetë janë argamente të dijetarëve muslimanë për qëndrimet e tyre në të gjitha pjesët e fikhut. Për këtë autori rahmetullahi alejhi (Allahu e mëshiroftë!) vetë veprën e ka renditur sipas kapitujve të fikhut me qëllim që lexuesit të haditheve të përmendura t’ia lehtësojë kthimin, krahasimin dhe argumentimin me hadithet e njëjta në çështje të ndryshme të kapitujve të njëjtë të fikhut. Vepra dallohet me veçoritë që mungojnë ne shumë vepra të tjera të haditheve.

Për shkak të këtyre veçorive dhe të tjerave, veprën “Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore” ia rekomandojmë përzemërsisht secilit musliman dhe secilës muslimane që dëshirojnë qarte me anë të diturisë ta adhurojnë Zotin e tyre, Allahun subhanehu ve teala, duke e pasuar Kuranin dhe Sunetin deri në Ditën e Gjykimit.

Kategoritë

Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore

CHF28.00