Halifët e drejtë Allahu qoftë i kënaqur me ta

CHF8.00

S’ka stok

Historia islame është përplot njerëz të cilët me veprat e tyre e obliguan Ummetin që t’i përkujtojnë dhe t i përmendin për të mirë.
Gjithsesi, prijës kësaj janë katër halifet e parë, të quajtur El-Hulefau-r-rashidin – Halifet e drejtë. Mbi halifet e drejtë – Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin dhe Aliun, Allahu goftë i kënaqur me ta, është thënë dhe shkruar shumëçka. Edhe vetë armiqtë e Islamit janë të vetëdijshëm se pikërisht këta katër njerëz kanë dhënë kontribut të madh për Islamin në të kuptuarit dhe praktikimin e drejtë të tij.

Titulli: Halifët e drejtë Allahu qoftë i kënaqur me ta
Titulli i origjinalit: Pravedne halife
Autorë: Esmir Haliloviç
Përktheu nga gjuha boshnjake: Muhamed Bajrami
Lekturoi: Agim Abazi
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Muhamed Bajrami

Historia islame është përplot njerëz të cilët me veprat e tyre e obliguan Ummetin që t’i përkujtojnë dhe t i përmendin për të mirë.
Gjithsesi, prijës kësaj janë katër halifet e parë, të quajtur El-Hulefau-r-rashidin – Halifet e drejtë. Mbi halifet e drejtë – Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin dhe Aliun, Allahu goftë i kënaqur me ta, është thënë dhe shkruar shumëçka. Edhe vetë armiqtë e Islamit janë të vetëdijshëm se pikërisht këta katër njerëz kanë dhënë kontribut të madh për Islamin në të kuptuarit dhe praktikimin e drejtë të tij.

Ata quhen “të drejtë “, jo pse pos tyre nuk ka pasur të drejtë dhe vërtetëdashës, por pse vetë Resulull-llahu s.a.v.s. i ka quajtur ashtu. Ata ishin ndër muslimanët e parë të cilët e përqafuan lslamin. Jetën, pasuritë, familjet e tyre dhe të gjitha të mirat e dunjasë (kësaj bote) i lanë në shërbim të Islamit. Pejgamberin s.a.v.s. e kishin më të dashur se vetveten. Ata janë shembull dhe model për të gjithë ne që jetojmë pas tyre.

Kategoritë

Halifët e drejtë Allahu qoftë i kënaqur me ta

CHF8.00