Hallalli dhe Harami në të ushqyer

CHF9.90

17 stok

Hallallin dhe haramin i takojmë në sferën e ligjvënies islame, qëllimi bazë i të cilës është sigurimi i fatit dhe të mirës së njerëzve dhe mbrojtja e tyre nga barra dhe vështirësitë e jetës.

Category:

Titulli: Hallalli dhe Harami në të ushqyer
Autor: Sulejman Topoljak
Përktheu: Sabahudin Fetahu
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Rezearta Alla
Korrektor Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Boton: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu

Hallallin dhe haramin i takojmë në sferën e ligjvënies islame, qëllimi bazë i të cilës është sigurimi i fatit dhe të mirës së njerëzve dhe mbrojtja e tyre nga barra dhe vështirësitë e jetës.

Lehtësimi për njerëzit është thelbi i tërë mësimeve lslame, ndërsa imperativi i tij është luftimi i të keqes, sigurimi i të mirës dhe të dobishmes: për shpirtin, meshkujt dhe femrat për Ilojin njerëzor në tërësi, pa marrë parasysh dallimet në racë dhe ngjyrë, vendin e banimit dhe shtetin, për të gjitha gjeneratat dhe kohërat.

Islami është si dhuratë dhe mëshirë gjithëpërfshirëse e Allahut, ka ardhur në fazën e fundit të zhvillimit të tyre. Për të cilën edhe e ka lajmëruar Allahu i Madhërishëm, Pejgamberin e tij: ‘’E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat.’’ (EI-Enbija: 107) Ndërsa Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lemj për veten e tij ka thënë: “Me të vërtetë unë jam dhuratë e mëshirshme për njerëzit.’’

Kategoritë

Hallalli dhe Harami në të ushqyer