Historia e Kalifëve në 30 vitet e para të kalifatit

CHF18.00

5 stok

Libri ” Historia e Kalifëve” e njërit nga dijetarët më të mëdhenj musliman në periudhën klasike të islamit, Xhelaludin Es-Sujutiut (849-911 sipas hixhretit), portretizon personalitetin e secilit kalif në veçanti – prej Ebu Bekër Es-Sidikut i cili këtë detyrë e ka kryer menieherë pas shpërnguljes së të Dërguarit Muhamed, s.a.v.s. e deri te Mustenxhidi, kalifi i kohës së autorit të këtij libri. Duhet veçuar kalifët të cilët nuk kanë pasur legjitimitetin e krverjes së këtij funksioni, të cilët Sujuti i ka përmendur në hyrjen e këtij libri. Bashkë me të dhënat kryesore për secilin kalif, janë dhënë edhe informacionet lidhur me ndodhitë më të rëndësishme gjatë kohës së tij. Këtu janë përmendur personalitete të dalluara të cilët kanë ngjarë në atë kohë.

Category:

Titulli: Historia e Kalifëve në 30 vitet e para të kalifatit
Titulli në origjinal: Tarih el Hulefa
Autor: Xhelaludin Es-Sujuti
Titulli në gjuhën boshnjake: Povijest halifa
Përktheu në shqip: Agim Avdiu
Lektor: Blerim Muhaxheri
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Shtëpia botuese: “Orienti”
Botues: Muhamed Bajrami
Faqe: 165

Libri ” Historia e Kalifëve” e njërit nga dijetarët më të mëdhenj musliman në periudhën klasike të islamit, Xhelaludin Es-Sujutiut (849-911 sipas hixhretit), portretizon personalitetin e secilit kalif në veçanti – prej Ebu Bekër Es-Sidikut i cili këtë detyrë e ka kryer menieherë pas shpërnguljes së të Dërguarit Muhamed, s.a.v.s. e deri te Mustenxhidi, kalifi i kohës së autorit të këtij libri. Duhet veçuar kalifët të cilët nuk kanë pasur legjitimitetin e krverjes së këtij funksioni, të cilët Sujuti i ka përmendur në hyrjen e këtij libri. Bashkë me të dhënat kryesore për secilin kalif, janë dhënë edhe informacionet lidhur me ndodhitë më të rëndësishme gjatë kohës së tij. Këtu janë përmendur personalitete të dalluara të cilët kanë ngjarë në atë kohë.

Ne u percaktuam vetëm për periudhen e parë te cilën i Dërguari Muhamed, s.a.v.s.,  e ka përmendur në një transmetim të vetin. Në të vërtetë, në thënien që transmetohet me ndërmjetsimin e Ebu Ubejde b. El-Xherrahut, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: “Fillimi i fesë suaj ka qenë shpallje dhe meshirë, pastaj do të ketë kalifat dhe mëshire e pas kësaj monarki dhe despotizëm! “

Kategoritë

Historia e Kalifëve në 30 vitet e para të kalifatit