Ibadetet e zemrës dhe ndikimi i tyre në jetën e besimtarit

CHF8.00

2 stok

Gjeneratat e para te muslimanëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë qenë të udhëzuara në gjërat që e nxisin punën e zemrës, ashtu që i kanë frenuar zemrat e tyre që të adhurojnë vetëm Njërin – Allahun. I kanë shëruar nga çdo sëmundje dhe mangësi, prandaj i kanë pasur zemrat e pastërta, ashtu si edhe punët e tyre, të pastërta sikur qëllimet – nijetet e tyre. Prandaj Allahu ka bërë që të arrijnë sukses te melekët dhe njerëzit dhe i ka shpëtuar nga vesveset e shejtanit të mallkuar, i ka ngritur si shpërblim për mundin e zemrave të tyre, i ka bërë besimtarë dhe i ka zgjedhur me diturinë e tyre ne mesin e botrave tjera.

Category:

Titulli: Ibadetet e zemrës dhe ndikimi i tyre në jetën e besimtarit
Titulli i origjinalit: El-Ibadatul-kalbije ve etheruha fi hajatil mu’minin
Titulli në gjuhën boshnjake: Srčani ibadeti i njihov uticaj na život vjernika
Autorë: Dr. Muhamed bin Hasan bin Akil Musa esh-Sherif
Përktheu: Muhamed Bajrami
Lekturoi: Besnik Hamiti
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Muhamed Bajrami

Gjeneratat e para te muslimanëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë qenë të udhëzuara në gjërat që e nxisin punën e zemrës, ashtu që i kanë frenuar zemrat e tyre që të adhurojnë vetëm Njërin – Allahun. I kanë shëruar nga çdo sëmundje dhe mangësi, prandaj i kanë pasur zemrat e pastërta, ashtu si edhe punët e tyre, të pastërta sikur qëllimet – nijetet e tyre. Prandaj Allahu ka bërë që të arrijnë sukses te melekët dhe njerëzit dhe i ka shpëtuar nga vesveset e shejtanit të mallkuar, i ka ngritur si shpërblim për mundin e zemrave të tyre, i ka bërë besimtarë dhe i ka zgjedhur me diturinë e tyre ne mesin e botrave tjera.

Jemi të urdhëruar të punojmë sipas udhëzimeve fisnike të tyre, ibadeteve dhe punëve të dobishme të tyre. Prandaj dua ta sqaroj raportin me zemrat e tyre si dhe të potencoj rëndësinë e madhe të drejtimit të zemrës kah Zoti. Po ashtu i kam krahasuar ibadetet e zemrës me ibadetet e organeve tjera të trupit, duke dëshiruar që me këtë të përmirsojmë gjendjen e zemrave tona, që të zbutet ashpërsia e cila sundon me to, si dhe të sqaroj njollat e mëkatëve që i kanë robëruar zemrat tona. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve!

Kategoritë

Ibadetet e zemrës dhe ndikimi i tyre në jetën e besimtarit