Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare, komplet prej 3 vëllimesh

CHF79.00

7 stok

Çdo shkencë e ka veçorinë e vet për nga burimi , dhe çdo shkencë emeriton të rilindë, e sidomos shkencat islame që janë baza e tërës hkencave. Rrallë gjendet një vepër voluminoze e Gazaliut e cila me aq peshë të urtësisë, butësisë, baraspeshës, harmonisë dhe mençurisë thërret në Islam dhe si e tillë me Islam shërben si mjet që shpirtin njerëzor ta bëjë të lumtur për besimin në Zotin. Meditimi dhjetëvjeçar i Gazaliut rezultoi me veprën, librin madhështor ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare”

Vepra ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare” është e koncepuar sipas sistemit si fizik ashtu edhe udhëtimit shpirtëror nëpër lumejtë e Islamit, dhe si libër udhëzues për arritjen e një miraxhi rilindës të botës muslimane.

Titulli: Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare, komplet prej 3 vëllimesh
Autor: Ebu Hamid Muhammed el-Gazali
Titulli në boshnjakisht: Preporod Islamskih Nauka – Ihja ulumid-din
Përktheu nga boshnjakishtja: Prim. dr. med. sci. Ali F. Iljazi
Redaktor: Sabri Bajgora
Recensentë Enes Koshi, Mulaim Shehu, Munir Salkurti,
Redaktor gjuhësor: Hasan Arllati
Lektor: Ali R. Gojani
Radhhitja kompjuterike: Ardian Kurhasani, Napolon Zeqiri, Yll Zherka, Fahrudin Iljazi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan Ism – Shkup

Çdo shkencë e ka veçorinë e vet për nga burimi , dhe çdo shkencë emeriton të rilindë, e sidomos shkencat islame që janë baza e tërës hkencave. Rrallë gjendet një vepër voluminoze e Gazaliut e cila me aq peshë të urtësisë, butësisë, baraspeshës, harmonisë dhe mençurisë thërret në Islam dhe si e tillë me Islam shërben si mjet që shpirtin njerëzor ta bëjë të lumtur për besimin në Zotin. Meditimi dhjetëvjeçar i Gazaliut rezultoi me veprën, librin madhështor ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare”

Vepra ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare” është e koncepuar sipas sistemit si fizik ashtu edhe udhëtimit shpirtëror nëpër lumejtë e Islamit, dhe si libër udhëzues për arritjen e një miraxhi rilindës të botës muslimane.

 

Kategoritë

Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare, komplet prej 3 vëllimesh