Ilmihali, udhëzues i shkurtër për fillestarë

CHF7.90

S’ka stok

Libri i llmihalit është një doracak fillestar, me njohuri elementare një përpjekje modeste, që në në formën më të shkurtër e më të thjeshtë të shpjegohen çështje të caktuara lidhur me besimin adhurimin dhe mirësjelljen (moralin) e besimtarëve muslimanë. Qëllimi i këtij mësimi është arritja e dijes së domosdoch fetare për më të vegjlit apo për të gjithë fillestarët në mësimin e fesë.

Titulli: Ilmihali, udhëzues i shkurtër për fillestarë
Autor: Nexhat Ibrahimi
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Libri i llmihalit është një doracak fillestar, me njohuri elementare një përpjekje modeste, që në në formën më të shkurtër e më të thjeshtë të shpjegohen çështje të caktuara lidhur me besimin adhurimin dhe mirësjelljen (moralin) e besimtarëve muslimanë. Qëllimi i këtij mësimi është arritja e dijes së domosdoch fetare për më të vegjlit apo për të gjithë fillestarët në mësimin e fesë.

Libri nuk sjell ndonjë risi në aspektin doktrinar, por përpiqet që me qasjen e vet të joshë të vegjlit dhe t’i ruajë ata nga lajthitjet që ofrohen kohëve të fundit nga imamë dhe fondacione me prirje jodashamirëse për besimtarët vendas. Këtë pikëpamje e kemi ilustruar edhe me imazhe të caktuara, si mbështetje e njohurive teorike me pamje vizuale. Në gjuhën shqipe nuk kemi shumë libra për të vegjlit tanë, të cilët janë e ardhmja e vendit tonë, ndaj shpresojmë që me Ilmihalin do ta zbusim sadopak nevojën për një libër të tillë.

Kategoritë

Ilmihali, udhëzues i shkurtër për fillestarë

CHF7.90