Intimiteti bashkëshortor, dispozita, këshilla dhe fetva

CHF6.90

S’ka stok

Çeshtjeve të intimitetit bashkëshortor ne kohët e sotme i kushtohet më shume kujdes se sa i është kushtuar më herët. Ne favor të këtij konstatimi flet edhe fakti perfaqësimin dhe lexueshmerinë e fetvave dhe teksteve, të cilat ne mediat elektronike dhe ato të shkruara e trajtojnë kete pyetje (çështje).

Titulli: Intimiteti bashkëshortor, dispozita, këshilla dhe fetva
Autorë: Prof. Elvedin Peziç
Për botuesin: Bekir Halimi
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Përktheu: Sabahudin Fetahu
Redaktor fetar: Fatmir Zaimi
Redaktor gjuhësor: Roald A. Hysa
Kopertina: Suhejb Xhemaili
Botues: Sh. B. Nun

Çeshtjeve të intimitetit bashkëshortor ne kohët e sotme i kushtohet më shume kujdes se sa i është kushtuar më herët. Ne favor të këtij konstatimi flet edhe fakti perfaqësimin dhe lexueshmerinë e fetvave dhe teksteve, të cilat ne mediat elektronike dhe ato të shkruara e trajtojnë kete pyetje (çështje).

Mirëpo, edhe pse shumica janë të njohur me çështjet e intimiteteve bashkëshortore, të pakët janë ata të cilët këto pyetje i shikojne nga prizmi Islam. Shkak per këtë është se njerëzit pyetjet rreth intimiteteve bashkëshortore i “mësojnë” ne mënyra të ndryshme, nëpërmjet televizionit, internetit, librave dhe revistave, ku këto pyetje më shpesh prezantohen nga ana e jomuslimanëve dhe ateistave të lazdruar, dhe ne pajtim me botëkuptimet e tyre. Ne këtë menyrë me vetëdije ose jo, shpesh dilet nga komizat e lejuara islame, e me vetë këtë edhe nga kufijtë e pranueshme dhe normale të sjelljes.

Problemi i dytë është, se ka edhe të atillë, të cilët deklarohen si praktikante të fesë, të cilët nxitojnë që sa më parë të “notojnë ne ujërat e bashkëshortësisë” dhe kështu ta ripertërijnë (gjallërojnë) Sunetin e Pejgamberit s.a.v.s., por para hyrjes ne bashkëshortesi nuk edukohen mjaftueshëm per këtë tematikë, për të cilën ne të ardhmen do të kenë nevojë. Që problemi të jetë edhe më i madh, shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm me faktin se mosnjohja e kësaj tematike mund t’ju kushtojë shumë shtrenjtë, si ne këtë botë ashtu edhe ne boten tjetër. Kështu, për shembull, njeriu në sferën e intimitetit bashkëshortor mund të bëjë një vepër, të cilën Pejgamberi s.a.v.s., ne hadith të vërtetë e ka quajtur kufër (mosbesim), dhe ajo është marrëdhëniet ne zgavrën anale (anus), ndërsa burri që nuk i njeh të drejtat e gruas, veçanërisht ato të drejta, të cilat lidhen me plotësimin e nevojave të saja seksuale, mundet që ne atë mënyrë ta vështirësojë ose dëshpërojë jetën bashkëshortore, dhe me një sjellje të tillë të shpeshtë mund të shkaktojë edhe shkurorëzimin.

Islami si fe e përkryer i ka kushtuar shumë kujdes kësaj tematike, kështu që Kurani me shumë shkase dhe ne shumë rrethana flet për çështjet e intimitetit bashkëshortor. Nga ana tjetër, janë të shumta edhe hadithet e Pejgamberit s.a.v.s., të cilat flasin për intimitetin bashkëshortor, që gjithsesi tregon për rëndësinë e kësaj çështje ne fe. Po ashtu, librat e dijetarëve muslimanë janë të mbushura me fjalë rreth intimitetit bashkëshortor, aq shumë saqë është shumë vështirë të gjendet ndonjë libër i jurispodencës Islame, i cili nuk flet për këtë temë ne forme të përmbledhur ose të zgjeruar, e të mos flasim për faktin se disa dijetarë kanë shkruar edhe vepra të veçanta për këtë temë.

Kategoritë

Intimiteti bashkëshortor, dispozita, këshilla dhe fetva

CHF6.90